همیشه حق را بگو

• توجه • ♦ این تصویر به صورت هدیه ارائه شده و استفاده تجاری ممنوع می باشد.
♦ استفاده با ذکر منبع شایسته تر است.


تصویر حدیثی : همیشه حق را بگو
کلید واژه : پیامبر صلی الله علیه و آله حق سرزنش