عبادت به جز خدمت خلق نیست

• توجه • ♦ این تصویر به صورت هدیه ارائه شده و استفاده تجاری ممنوع می باشد.
♦ استفاده با ذکر منبع شایسته تر است.


تصویر حدیثی : عبادت به جز خدمت خلق نیست
کلید واژه : پیامبر صلی الله علیه و آله خدمت عبادت یاری کردن