بدترينِ برادران

صفحه اختصاصي حديث و آيات الإمام عليّ عليه السلام : شَرُّ الإِخوانِ مَن تُكُلِّفَ لَهُ . حديث

امام على عليه السلام : بدترينِ برادران ، كسى است كه برايش به رنج افتند .

صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه عليه السلام : شَرُّ الإِخوانِ الخاذِلُ . حديث

امام على عليه السلام : بدترينِ برادران ، فرو گذارنده [دوست خود به هنگام نياز ]است .

صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه عليه السلام : شَرُّ الإِخوانِ المُواصِلُ عِندَ الرَّخاءِ وَالمُفاصِلُ عِندَ البَلاءِ . حديث

امام على عليه السلام : بدترينِ برادران ، كسى است كه به هنگام آسايش ، [با دوست خود ]رفت و آمد مى كند و به هنگام سختى و بلا ، [از او] مى بُرد .

صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه عليه السلام : شَرُّ إخوانِكَ الغاشُّ المُداهِنُ . حديث

امام على عليه السلام : بدترينِ برادرانت ، شخص فريبكار چاپلوس است .

صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه عليه السلام : شَرُّ إخوانِكَ مَن أرضاكَ بِالباطِلِ . حديث

امام على عليه السلام : بدترينِ برادرانت ، كسى است كه تو را از طريق باطل ، خشنود سازد .

صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه عليه السلام : شَرُّ إخوانِكَ مَن يَبتَغي لَكَ شَرَّ يَومِهِ . حديث

امام على عليه السلام : بدترينِ برادرانت ، كسى است كه تلخى (بدىِ) روزش را براى تو مى جويد .

صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه عليه السلام : شَرُّ إخوانِكَ مَن أحوَجَكَ إلى مُداراةٍ ، وألجَأَكَ إلَى اعتِذارٍ . حديث

امام على عليه السلام : بدترينِ برادرانت ، كسى است كه تو را به مدارا نيازمند كند و به عذرخواهى ناچارت سازد .

صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه عليه السلام : شَرُّ إخوانِكَ مَن أغراكَ بِهَوىً ، ووَلَّهَكَ بِالدُّنيا . حديث

امام على عليه السلام : بدترينِ برادرانت ، كسى است كه تو را به هوا[ى نفس ]برانگيزد و به دنيا شيفته ات كند .

صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه عليه السلام : شَرُّ إخوانِكَ مَن تَثَبَّطَ عَنِ الخَيرِ وثَبَّطَكَ مَعَهُ . حديث

امام على عليه السلام : بدترينِ برادرانت ، كسى است كه از خير [رساندن ]باز ايستد و تو را نيز با خود ، باز دارد .

صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه عليه السلام : شَرُّ إخوانِكَ وأغَشُّهُم لَكَ مَن أغراكَ بِالعاجِلَةِ ، وألهاكَ عَنِ الآجِلَةِ . حديث

امام على عليه السلام : بدترينِ برادرانت و فريبكارترينشان در حقّ تو ، كسى است كه تو را به سوى دنيا برانگيزد و از آخرت ، باز دارد .