عزّت

صفحه اختصاصي حديث و آيات الإمام علي عليه السلام : أكرِم نَفسَكَ عَن دَنِيَّةٍ وإن ساقَتكَ إلَى الرَّغائِبِ ، فَإِنَّكَ لَن تَعتاضَ بِما تَبذُلُ شَيئاً مِن دينِكَ وعِرضِكِ بِثَمَنٍ وإن جَلَّ . حديث

امام على عليه السلام : خود را از پستى بركنار دار ، گرچه تو را به خواسته هايت برساند؛ چرا كه نمى توانى بهاىِ دين و آبرويى را كه مى پردازى به دست آورى ، گرچه [دستاوردت] به ظاهر ، بزرگ باشد .

صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه عليه السلام : أكرِم نَفسَكَ عَن كُلِّ دَنِيَّةٍ وإن ساقَتكَ إلَى الرَّغائِبِ فَإِنَّكَ لَن تَعتاضَ بِما تَبذُلُ مِن نَفِسكَ عِرضا . حديث

امام على عليه السلام : خود را از هر پستى اى بركنار دار ، گرچه تو را به خواسته هايت برساند؛ چرا كه در برابر آنچه از خود مى پردازى ، چيزى به دست نخواهى آورد .

صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه عليه السلام : المَنِيَّةُ ولاَ الدَّنِيَّةُ ، وَالتَّقَلُّلُ ولاَ التَّوَسُّلُ . حديث

امام على عليه السلام : مُردن ، آرى! و تن به پستى دادن ، نه! و به اندك ساختن ، آرى! و به اين و آن متوسّل شدن ، نه!

صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه عليه السلام : التَّقَلُّلُّ ولاَ التَّذَلُّلُ . حديث

امام على عليه السلام : به اندك ساختن آرى! و خوارى ، نه!

صفحه اختصاصي حديث و آيات الإمام الصادق عليه السلام : مَن أرادَ عِزّاً بِلا عَشيرَةٍ وغِنىً بِلا مالٍ وهَيبَةً بِلا سُلطانٍ فَليَنقُل مِن ذُلِّ مَعصِيَةِ اللّه ِ إلى عِزِّ طاعَتِهِ . حديث

امام صادق عليه السلام : هر كس عزّت و آقايىِ بدون تبار ، و بى نيازىِ بدون ثروت ، و هيبتِ بدون قدرت (سلطنت) مى خواهد ، مى بايد خود را از خوارىِ نافرمانى خدا ، به عزّتِ پيروى از او بكشاند .