مقدمه

صفحه اختصاصي حديث و آيات

كتاب حاضر به پاسداشت سال اميرالمؤ منين (ع ) (سال 1379 كه توسط مقام معظم رهبرى نامگذارى شد) تهيه و تدوين شده است . مطالب اين كتاب مجموعه اى از هزار موضوع اقتصادى ، تربيتى ، سياسى ، اجتماعى ، فرهنگى ، نظامى ، بهداشتى و هنرى است كه با استفاده از منابع روايى خصوصاً كتاب شريف نهج البلاغه و غررالحكم جمع آورى شده است .

رعايتى ، جعفر
پيوندى ، محمدرضا
على برزى ، ابراهيم
رفيعى ، رمضانعلى
قاسميان ، حسن