نكن كارى كه باز آرد پشيمانى

صفحه اختصاصي حديث و آيات امام علي عليه السلام :لا تُغْلِقْ باباً يُعْجِزُكَ افْتِتاحُهُ.حديث

هرگز درى را كه از باز كردنش وامى مانى ، به روى خودت مبند.