راه بازداشتن بد كار

صفحه اختصاصي حديث و آيات امام علي عليه السلام :اُزْجُرِ الْمُسِى ءَ بِثَوَابِ الُْمحْسِنِ.حديث

با پاداش به نيكوكار، بدكار را از بدى بازدار.