کتابخانه احادیث شیعه

بركات آباد كردن آخرت

صفحه اختصاصي حديث و آيات «مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِى حَرْثِهِ وَ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَ مَا لَهُ فِى الآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ » . حديث
«كسى كه كِشت آخرت را بخواهد ، براى وى بر كِشته اش مى افزاييم ، و كسى كه كِشت اين دنيا رابخواهد ، به او از آن مى دهيم ؛ ولى در آخرت ، او را نصيبى نيست»
رسول اللّه صلي الله عليه و آله : مَن أصلَحَ أمرَ آخِرَتِهِ ، أصلَحَ اللّه ُ لَهُ أمرَ دُنياهُ. حديث
پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : هر كس كار آخرتش را درست كند ، خداوند كار دنيايش را براى او درست مى نمايد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : خداوند ، دنيا را با انگيزه آخرت مى دهد و امتناع دارد كه آخرت را با انگيزه دنيا بدهد. حديث
نمایش منبع
پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : سه چيز است كه هر كس آنها را دارا باشد ، ايمانش را كامل گردانيده است ، اين كه : در راه خدا از سرزنش هيچ سرزنشگرى نهراسد ، و در هيچ كارش ريا نكند ، و هر گاه دو كار برايش پيش آيد كه يكى براى دنيا و ديگرى براى آخرت است ، كار آخرت را بر دنيا برگزيند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : بنده مؤمن ، هر گاه در حال جدا شدن از دنيا و روى آوردن به آخرت باشد ، فرشتگانى سپيدروى ، چنان كه گويى چهره هايشان آفتاب درخشان است ، از آسمان با كفنى از كفن هاى بهشت و حُنوطى از حنوط هاى بهشت نزد او فرود مى آيند و در فاصله يك چشم رس ، نزدش مى نشينند . آن گاه ملك الموت مى آيد و كنار سر او مى نشيند و مى گويد : «اى نفْس پاك!
به سوى آمرزش و رضوان خداوند ، بيرون شو» .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : دنيا طالب است و مطلوب ، و آخرت [نيز] طالب است و مطلوب . پس ، هر كس آخرت را طلب كند ، دنيا در طلب او برمى آيد تا او روزى اش را از آن به تمام و كمال دريافت كند ؛ و هر كس دنيا را طلب كند ، آخرت در طلب او برمى آيد تا مرگ به سراغش آيد و ناگهان او را بگيرد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : آگاه باشيد كه دنيا و آخرت ، هر دو ، طالب اند و مطلوب . دنيا طالب آخرت را طلب مى كند تا اين كه او روزىِ خويش را به تمام و كمال دريافت نمايد ؛ و [نيز [آخرت ، در طلب طالب دنياست تا اين كه مرگ ، گردن او را بگيرد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : هيچ بنده اى به خاطر خدا كارى را ـ كارى كه انجام دادن آن ، نزد خدا ناپسند است ـ مگر آن كه خداوند ، چيزى را كه براى دين و دنياى او بهتر از آن است ، به او عوض داد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : مردم ، چيزى از دنيايشان را براى اصلاح آخـرتشان فرو نگذاشتند ، مگر آن كه خداوند سبحان ، بهتر از آن چيز را عوضشان داد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : روزى ، دو گونه است : روزى اى كه طالب توست و روزى اى كه تو طالب آنى . پس هر كه طالب دنيا باشد ، مرگ ، او را خواهد طلبيد تا از دنيا بيرونش كند ، و هر كه طالب آخرت باشد ، دنيا او را خواهد طلبيد تا روزى اش را به تمامى به او برساند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بدانيد كه با وجود حفظ بنيان دينتان ، هر چه از دنيايتان از دست بدهيد ، زيانى به شما نمى زند . بدانيد كه در صورت ضايع كردن دينتان ، هر آنچه از دنيايتان حفظ كنيد ، سودى به شما نمى رساند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : بدانيد كه با وجود پايبندى تان به سفارش خداوند و تقوا ، فرو نهادن چيزى از دنيايتان ، به شما زيانى نمى زند ؛ و در صورت فرو نهادن تقوا كه بدان فرمان داده شده ايد، آنچه از امور دنيايتان حفظ كنيد ، به شما سودى نمى رساند.
نمایش منبع
صفحه اختصاصي حديث و آيات سعد السعود نقلاً عن الزَّبورِ : بَني آدَمَ رِهانَ حديث المَوتِ ! اِعمَلوا لاِآخِرَتِكُم وَاشتَروها بِالدُّنيا ، ولا تَكونوا كَقَومٍ أخَذوها لَهوا ولَعِبا ، وَاعلَموا أنَّ مَن قارَضَني نَمَت بِضاعَتُهُ وتَوَفَّرَ رِبحُها ، ومَن قارَضَ الشَّيطانَ [قُرِنَ] حديث مَعَهُ. حديث
سعد السعود ـ به نقل از زَبور ـ : بنى آدم در گرو مرگ اند! براى آخرتتان كار كنيد و آن را با [دادن [دنيا بخريد ، و چونان مردمانى نباشيد كه آخرت را سرگرمى و بازى گرفتند .
بدانيد كه هر كس به من قرض دهد ، كالايش رشد مى كند و سود آن كالا فراوان مى شود ؛ و هر كس به شيطان قرض دهد ، با او قرين مى گردد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : به آخرت چنگ در زن تا دنيا زبونانه ، خود ، نزد تو آيد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : طالب آخرت ، به آرزوى خود از آن مى رسد و از دنيا ، [همه [آنچه برايش مقدّر شده ، به او مى رسد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : تو اگر براى آخرت كار كنى ، به نصيبت دست مى يابى.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه براى دينش كار كرد ، خداوند ، كار دنيايش را كفايت كرد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه براى مَعاد كار كرد ، به راه درست دست يافت.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه مَعاد را آباد كرد ، به راه درست دست يافت.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : سود كننده ترينِ مردم ، كسى است كه آخرت را به دنيا خريد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : سود بَرنده ، كسى است كه اين جهان را با آن جهان ، سودا كرد.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام صادق عليه ‏السلام :

مَن سَرَّهُ أنْ يَكونَ مِن أصحابِ القائِمِ فَليَنتَظِر وَ لْيَعَمل بِالوَرَعِ

هر كس خوش دارد از ياران امام مهدى عليه‏ السلام باشد، بايد منتظر باشد و پارسايى پيشه كند

الغيبة ، نعمانى ، ص 200

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3462