کتابخانه احادیث شیعه

دورى از همراه بد

الاختصاص :لقمان گفت : «دشمن بردبار، از دوست سفيه ، بهتر است» .
نمایش منبع
الصداقة و الصديق :لقمان گفت : «هر كس با درست كار همراهى كند ، سالم مى ماند و هر كس با بدكار همراهى كند ، سالم نمى ماند» .
نمایش منبع
الاختصاص ـ به نقل از اَوزاعى، درباره آنچه لقمان عليه السلام به پسرش گفت ـ : اى پسرم! دشمنى با مؤمنان، از دوستى با فاسق ، بهتر است .
نمایش منبع
الاختصاص ـ به نقل از اَوزاعى، درباره آنچه لقمان عليه السلام به پسرش گفت ـ : اى پسرم! از رفاقت با فاسقان بپرهيز؛ [زيرا] آنان چون سگان اند كه اگر چيزى نزد تو بيابند، مى خورند و گرنه، تو را سرزنش و رسوا مى كنند و همانا دوستى شان بين خودشان،لحظه اى است [نه پايدار] .
نمایش منبع
الاختصاص ـ به نقل از اَوزاعى، درباره آنچه لقمان عليه السلام به پسرش گفت ـ : پسرم! تنهايى، بهتر از رفيق بد است .
نمایش منبع
الكافى ـ به نقل از ابراهيم بن ابى البلاد، از كسى كه از او نام برده ـ : لقمان به پسرش گفت: « . . . هر كس به مكان هاى بد داخل شود ، متّهم مى شود و هر كس با فرد بد همراهى كند ، سالم نمى ماند» .
نمایش منبع
الاختصاص ـ به نقل از اَوزاعى، درباره آنچه لقمان عليه السلام به پسرش گفت ـ : پسرم! من سنگ و آهن جابه جا كرده ام ؛ ولى چيزى سنگين تر از همراه بد نيافته ام.
نمایش منبع
الاختصاص ـ به نقل از اَوزاعى، درباره آنچه لقمان عليه السلام به پسرش گفت ـ : پسرم! جابه جايى سنگ و آهن، از همراه بد بهتر [و آسان تر ]است.
نمایش منبع
أعلام الدين :لقمان به پسرش گفت: « . . . از بدان و سفيهان، دورى كن؛ زيرا چه بسا خداوند عذابى به آنان برساند و تو نيز با آنان گرفتار گردى، هر چند كه صالح باشى».
نمایش منبع
ربيع الأبرار :لقمان گفت : «پسرم ! از رفيق بد حذر كن ؛ چرا كه او مانند شمشير است كه زيبايى اش تو را به شگفت مى آورد ؛ ولى اثرش زشت است» .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام علی عليه ‏السلام : :

قَليلٌ تَدومُ عَلَيهِ، أرجى مِن كَثيرٍ مَملولٍ مِنهُ؛

عمل اندك كه بر آن مداومت ورزى، از عمل بسيار كه از آن خسته شوى اميدوار كننده ‏تر است.

نهج البلاغة : حکمت 278

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454