کتابخانه احادیث شیعه

فضيلت دوست و افزودن دوستان

رسول خدا صلي الله عليه و آله : بر [شمار ]برادران خود بيفزاييد ؛ زيرا هر مؤمنى را در روز
قيامت ، شفاعتى است .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : بر [شمار ]برادران خود بيفزاييد؛ زيرا كه پروردگارتان ، آزرمگين و بزرگوار است و شرم دارد كه بنده اش را در روز قيامت ، ميان برادرانش عذاب كند .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : انسان به وسيله برادرش [نيرومند و ]افزون است .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : انسان با برادران مسلمانش نيرو و فزونى مى گيرد .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : برادرانِ راستين به دست آر ، تا در پناهشان زندگى كنى كه در آسايش ، زيورند و در سختى ، ساز و برگ [و ياور] .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دوست ، انسانى است كه همان خودت است ، جز آن كه [ كالبدش ]غير از توست .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دوستان ، يك جان اند در كالبدهاى پراكنده .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دوستِ راستين ، از نعمت هاست .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : برادران ، در آسايش، زيورند و در سختى، ساز و برگ [و ياور] .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : برادرانِ يكرنگ به دست آر كه در آسايش ، زيورند و در سختى ، ياور .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : برادرانِ راستين ، در خوشى ، زيورند و در ناخوشى ، ساز و برگ [و ياور] .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : برادرانِ راستين به دست آر و بر شمارشان بيفزاى كه به هنگام آسايش ، ساز و برگ اند و به هنگام سختى ، سپر .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : برادرانِ راستين در ميان مردم ، از ثروتى كه شخص از آن برخوردار شود و به ارث گذارد ، بهترند . مبادا كسى از شما نسبت به برادرش زياده بى رغبتى كند ، و اگر از او منفعتى نديد و يا او را بى چيز ديد ، مبادا كسى را جايگزين او نمايد . مبادا كسى از شما از نياز خويشاوندش كه اگر آن را برآورد ، به او زيانى نمى زند و اگر آن را باز دارد ، سودى به او نمى رساند ، غفلت كند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : ناتوان ترين مردم ، كسى است كه از به دست آوردن برادران ، ناتوان باشد و ناتوان تر از او ، كسى است كه برادرى را كه به دست آورده است ، از دست بدهد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در حكمت هاى منسوب به ايشان ـ : ناتوان ترين مردم ، كسى است كه در دوستيابى كوتاهى كند ، و ناتوان تر از او كسى است كه دوستى به دست آورد و سپس او را از دست بدهد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در حكمت هاى منسوب به ايشان ـ : دوستانت بسيار باشند ؛ امّا رازت را تنها با يكى از آنان [كه بيش از ديگران مورد اعتماد است] در ميان بگذار .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه دوستى ندارد ، اندوخته اى ندارد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دوست ، برترينِ دو اندوخته است (از اندوخته مالى برتر است) .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه برادرى حديث ندارد ، خيرى در او نيست .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه برادرانى ندارد ، خانواده اى ندارد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : برادران ، زداينده غم و اندوه اند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : برادران ، برترين ساز و برگ هايند .
نمایش منبع
صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه عليه السلام : إخوانُ حديث الصِّدقِ أفضَلُ عُدَّةٍ . حديث
امام على عليه السلام : برادرانِ راستين ، برترين ساز و برگ اند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : برترينِ ساز و برگ ها ، برادرى وفادار است و همگِنى پاك .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دوست ، برترينِ ساز و برگ است (با هر ساز و برگى سنجيده شود ، از آن برتر است) .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : برترين ساز و برگ ها ، برادرانِ قابل اعتمادند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : برادرانى به دست آوريد كه ساز و برگ دنيا و ساز و برگ آخرت هستند . آيا سخن دوزخيان را نشنيده اى : «پس ما را نه شفيعانى است و نه دوستى نزديك» . حديث
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : در دنيا بر شمار دوستان بيفزاييد كه در دنيا و آخرت ، سود مى رسانند . امّا در دنيا نيازهايى برمى آورند ، و امّا در آخرت ، دوزخيان مى گويند : «پس ما را نه شفيعانى است و نه دوستى نزديك» .
نمایش منبع
امام سجاد عليه السلام : با هيچ كس دشمنى مكن ، گرچه گمان كنى به تو زيانى نمى رساند و نسبت به دوستى هيچ كس ، بى رغبتى نشان مده ، گرچه گمان كنى به تو سودى نمى رساند؛ زيرا تو نمى دانى كه كِى به دوستت نيازمندى و كِى از دشمنت هراسان . هرگاه كسى از تو عذرخواهى كرد ، عذرش را بپذير ، گرچه بدانى كه دروغ مى گويد .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : بر شمار برادران بيفزاييد كه هر مؤمنى را دعايى اجابت شده است .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : هر كس به افزايش شمار برادرانْ رغبت نشان ندهد ، دچار زيان مى شود .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : بر برادرى [و دوستى] با مؤمنان بيفزاييد كه آنان را نزد خدا دست توانى است كه روز قيامت ، بدان پاداششان مى دهد .
نمایش منبع
الكافى ـ به نقل از سعيد، از تعدادى از راويان ـ : از حضرت ابوالحسن عليه السلامپرسيده شد: مايه فزونى عيش دنيا چيست؟
حضرت فرمود : «خانه وسيع و دوستداران بسيار» .
نمایش منبع
امام رضا عليه السلام : افزودن بر شمار دوستان در زندگى ، گريه كنندگان پس از مرگ را افزايش مى دهد .
نمایش منبع
لقمان ـ به پسرش ـ : پسركم ! هزار دوست بگير ، حال آن كه هزار [دوست ]نيز اندك است ، و يك دشمن هم مگير كه يكى نيز بسيار است .
نمایش منبع
لقمان ـ به پسرش ـ : پسركم ! بر شمار دوستان بيفزا و از دشمنان ايمن مباش كه كينه در سينه هايشان ، چون آب زير خاكستر ، [پنهان ]است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام :
تا آن جا كه مى توانى بر شمار برادران بيفزا كه/
هرگاه از آنان يارى خواسته شود ، تكيه گاه و پشتيبان هستند .
هزار دوست و ياور ، بسيار نيست/
حال آن كه يك دشمن نيز بسيار است .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام علی علیه السلام : :

أَلْعَبْدُ حُرٌّ ما قَنَعَ، أَلْحُرُّ عَبْدٌ ماطَمَعَ؛

بنده اگر قناعت كند، «آزاد» است، آزاد، اگر طمع داشته باشد «برده» است!

غررالحكم: ج1 ،ص113

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3462