کتابخانه احادیث شیعه

آنچه دوستان را بدان آزمايند

امام على عليه السلام : مردم ، جز با آزمودن ، شناخته نمى شوند . پس خانواده و فرزندانت را هنگام نبودت ، دوستت را هنگام مصيبتت ، خويشانت را به هنگام نادارى ات ، و دوستان و مدّعيان دوستى را به هنگام بيكارى ات ، بيازماى تا با آن ، منزلت خود را نزد آنان بدانى .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : به وقت از دست رفتن توانايى ، دوست از دشمنْ پديدار مى شود .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دوست ، در سختى ، آزموده مى شود .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : براى آزمودن [دوستان] ، همين بس كه همراه شوى .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : مصاحبت كن ، تا [افراد را ]بيازمايى .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : به شش چيز ، خردهاى مردم سنجيده مى شود : مصاحبت ، داد و ستد ، حكمرانى ، بركنار كردن ، دارايى و ندارى .
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در حكمت هاى منسوب به ايشان ـ : هرگاه خواستى با كسى دوستى كنى ، ببين دشمنش كيست .
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در حكمت هاى منسوب به ايشان ـ : هرگاه خواستى با كسى دوستى كنى ، او را خشمگين كن . پس اگر در حال خشم نيز با انصاف با تو رفتار كرد ، [با او دوستى كن] و گرنه رهايش ساز .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : به دوستى كسى اعتماد مكن ، تا آن كه او را سه بار به خشم آورى.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : بر كسى از سرِ شناخت ، عنوان دوست مگذار ، تا آن كه او را به سه چيز بيازمايى: او را به خشم آورى و ببينى كه آيا اين خشم، او را از حق به سوى باطل مى برد [يا نه]؛ و به نزد درهم و دينار (در امور مالى) ؛ و تا آن كه با او همسفر شوى.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : هركس سه بار بر تو خشمگين شد و درباره ات سخنى ناروا نگفت ، او را به دوستى بگير .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : هرگاه دوستى داشتى و بعدها مقامى دولتى يافت و ديدى كه حتّى يك دهمِ دوستى پيش از كسب مقام خود را حفظ كرده است، پس دوست بدى نيست!
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : دوست ، به سه خصلتْ سنجيده مى شود. پس اگر از آنها سرافراز بيرون آمد ، دوستى است يكرنگ و باصفا ، و گرنه دوست دوران آسايش است ، نه سختى : اين كه از او مالى بخواهى، يا او را بر مالى امين گردانى ، و يا او را در كارى ناخوشايند ، شريك سازى.
نمایش منبع
حدیث روز

امام علی عليه ‏السلام : :

بِـرُّوا آباءَكُمْ يَبِـرُّكُمْ أَبْنـاؤُكُمْ؛

به پدران خود خوبى كنيد، تا پسرانتان هم به شما خوبى كنند.

غررالحكم: ج3، ص267

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469