کتابخانه احادیث شیعه

212 ـ براى هر چيزى آفتى است

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : آفتِ زيركى غرور است، آفت شجاعتْ تجاوز ، آفت بخشندگى منّت، آفت زيبايى تكبّر، آفت عبادتْ سستى، آفت سخن دروغ، آفت علمْ فراموشى، آفت بردبارى سبكسرى، آفت بزرگ زادگى فخرفروشى و آفت سخاوت، زياده روى.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : آفت دين، هواى نفس است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر چيزى آفتى دارد؛ آفت علم فراموشى است، آفت عبادتْ ريا، آفت خردمندى خودپسندى، آفت نجيب زادگى تكبّر، آفت زيركى غرور، آفت سخاوت زياده روى، آفت حيا ناتوانى، آفت بردبارى خوارى و آفت نيرومندى از حد گذراندن [ در گفتار و كردار].
نمایش منبع
امام على عليه السلام : ترس، آفت است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هوس، آفت خردهاست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آفتِ ايمان، شرك است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آفت يقين، شك است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آفت نعمتها، ناسپاسى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آفت طاعت، نافرمانى كردن است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آفت بزرگ زادگى، تكبّر است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آفت زيركى ، حيله گرى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آفت عبادت، رياست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آفت سخاوت، منّت گذارى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آفت دين، بدگمانى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آفت خرد، [ پيروى از ]خواهشهاى نفسانى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آفت بلندپايگى، موانع قضا و قدر است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آفت نفس، شيفتگى به دنياست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آفت مشورت، درهم شكستن آراء است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آفت شاهان، بدرفتارى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آفت وزيران، بدسگالى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آفت عالمان، حبّ رياست است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آفت زمامداران، ضعف سياست (تدبير) است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آفت لشكر، سرپيچى از فرماندهان است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آفت تمرين و رياضت، چيره شدن عادت است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آفت رعيت، نافرمانى كردن است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آفت پارسايى، كمىِ قناعت است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آفت قاضيان، طمع است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آفت اشخاص عادل، كمىِ پارسايى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آفت [شخص] شجاع، وانهادن دورانديشى و احتياط است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آفت قدرتمند، ناتوان شمردن دشمن است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آفت بردبارى، خوارى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آفت بخشش، تأخير و تعلّل ورزيدن است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آفت صرفه جويى، بخل است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آفت هيبت و شكوه، شوخى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آفت جستجو، كامياب نشدن است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آفت كشوردارى، سستى در حمايت از كشور است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آفت پيمانها، خوب رعايت نكردن آنهاست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آفت رياست، فخر فروشى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آفت گزارش دادن، دروغ نقل كردن است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آفت علم، عمل نكردن به آن است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آفت عمل، نداشتن خلوص است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آفت بخشندگى، نادارى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آفت مردم، عالِم فاسد است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آفت عدالت، ستمگرِ قدرتمند است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آفت آبادانى، ستمگرىِ فرمانرواست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آفت قدرت، خوددارى از نيكوكارى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آفت خِرَد، خودپسندى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آفت سخن، دروغ گفتن است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آفت كارها، ناتوانى كارگزاران است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آفت آرزوها، فرا رسيدن اجلهاست .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آفت وفادارى، پيمان شكنى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آفت دورانديشى و احتياط، كار از كار گذشتن است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آفت امانت، خيانت است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آفت فقيهان، نداشتن صيانت [نفس ]است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آفت بخشش، ولخرجى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آفت معاش، بى تدبيرى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آفت سخن گفتن، پرگويى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آفت توانگرى، بخل است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آفت آرزو، اجل است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آفت خوبى، همنشين بد است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آفت نيرومندى، ستمگرى و سركشى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : سرآمد آفتها، شيفتگى به لذّتها (خوشگذرانى) است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بدترين آفتِ خِرَد، خود بزرگ بينى است.
نمایش منبع
حدیث روز 

پيامبر اکرم صلى‏ الله‏ عليه ‏و ‏آله :

فاطِمَةُ أَعَزُّ النّاسِ عَلَيَّ

فاطمه عزيزترين مردم نزد من است

بشارة المصطفى ، ص 70

حدیث روز زن ، حدیث روز مادر

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465