عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

آفتها

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :آفتِ زيركى غرور است، آفت شجاعتْ تجاوز ، آفت بخشندگى منّت، آفت زيبايى تكبّر، آفت عبادتْ سستى، آفت سخن دروغ، آفت علمْ فراموشى، آفت بردبارى سبكسرى، آفت بزرگ زادگى فخر فروشى و آفت سخاوت، زياده روى.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :آفت دين، هواى نفس است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام :هر چيزى آفتى دارد؛ آفت علم فراموشى است، آفت عبادتْ ريا، آفت خردمندى خودپسندى، آفت نجيب زادگى تكبّر، آفت زيركى غرور، آفت سخاوت زياده روى، آفت حيا ناتوانى، آفت بردبارى خوارى و آفت نيرومندى از حد گذراندن [ در گفتار و كردار].

پرینت احادیث

امام على عليه السلام :ترس، آفت است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام :هوس، آفت خردهاست.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام :آفتِ ايمان، شرك است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام :آفت يقين، شك است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام :آفت نعمتها، ناسپاسى است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام :آفت طاعت، نافرمانى كردن است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام :آفت بزرگ زادگى، تكبّر است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام :آفت زيركى ، حيله گرى است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام :آفت عبادت، رياست.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام :آفت سخاوت، منّت گذارى است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام :آفت دين، بدگمانى است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام :آفت خرد، [ پيروى از ]خواهشهاى نفسانى است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام :آفت بلند پايگى، موانع قضا و قدر است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام :آفت نفس، شيفتگى به دنياست.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام :آفت مشورت، درهم شكستن آراء است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام :آفت شاهان، بدرفتارى است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام :آفت وزيران، بد سگالى است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام :آفت عالمان، حبّ رياست است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام :آفت زمام داران، ضعف سياست (تدبير) است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام :آفت لشكر، سرپيچى از فرماندهان است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام :آفت تمرين و رياضت، چيره شدن عادت است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام :آفت رعيت، نافرمانى كردن است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام :آفت پارسايى، كمىِ قناعت است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام :آفت قاضيان، طمع است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام :آفت اشخاص عادل، كمىِ پارسايى است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام :آفت [شخص] شجاع، وا نهادن دورانديشى و احتياط است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام :آفت قدرتمند، ناتوان شمردن دشمن است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام :آفت بردبارى، خوارى است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام :آفت بخشش، تأخير و تعلّل ورزيدن است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام :آفت صرفه جويى، بخل است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام :آفت هيبت و شكوه، شوخى است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام :آفت جستجو، كامياب نشدن است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام :آفت كشوردارى، سستى در حمايت از كشور است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام :آفت پيمانها، خوب رعايت نكردن آنهاست.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام :آفت رياست، فخر فروشى است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام :آفت گزارش دادن، دروغ نقل كردن است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام :آفت علم، عمل نكردن به آن است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام :آفت عمل، نداشتن خلوص است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام :آفت بخشندگى، نادارى است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام :آفت مردم، عالِم فاسد است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام :آفت عدالت، ستمگرِ قدرتمند است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام :آفت آبادانى، ستمگرىِ فرمانرواست.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام :آفت قدرت، خوددارى از نيكوكارى است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام :آفت خِرَد، خودپسندى است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام :آفت سخن، دروغ گفتن است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام :آفت كارها، ناتوانى كارگزاران است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام :آفت وفادارى، پيمان شكنى است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام :آفت دورانديشى و احتياط، كار از كار گذشتن است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام :آفت امانت، خيانت است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام :آفت فقيهان، نداشتن صيانت [نفس ]است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام :آفت بخشش، ولخرجى است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام :آفت معاش، بى تدبيرى است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام :آفت سخن گفتن، پرگويى است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام :آفت توانگرى، بخل است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام :آفت آرزو، اجل است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام :آفت خوبى، همنشين بد است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام :آفت نيرومندى، ستمگرى و سركشى است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام :سرآمد آفتها، شيفتگى به لذّتها (خوشگذرانى) است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام :بدترين آفتِ خِرَد، خود بزرگ بينى است.

پرینت احادیث 

امام علی عليه ‏السلام :

بِـرُّوا آباءَكُمْ يَبِـرُّكُمْ أَبْنـاؤُكُمْ؛
به پدران خود خوبى كنيد، تا پسرانتان هم به شما خوبى كنند.

غررالحكم: ج3، ص267

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3452