کتابخانه احادیث شیعه

پرهيز از بد گمانى

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : از گمان بپرهيزيد ؛ زيرا گمان دروغ ترين سخن است ، و تجسّس و كنجكاوى نكنيد .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : از گمان بپرهيزيد ؛ زيرا گمان دروغترين دروغ است .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هركه به برادر خود گمان بد برد ، به پرودگارش گمان بد برده است ؛ زيرا خداوند عزّ و جلّ مى فرمايد : «از بسيارى گمانها بپرهيزيد» .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هرگاه گمان برديد ، آن را حقيقت مپنداريد و بدان عمل نكنيد و هرگاه حسد ورزيديد آن را دنبال نكنيد و هرگاه فال بد زديد [اعتنا نكرده] كار خود را انجام دهيد .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : همانا ترس و بخل و آزمندى، [جلوه هاى] يك خصلتند كه بدگمانى ، آنها را فراهم آورده است .
نمایش منبع
عيسى عليه السلام : اى بندگان بد! به صرف گمانى كه به مردم مى بريد ، آنان را سرزنش مى كنيد و با وجود يقينى كه به [كردارِ بد ]خود داريد ، خويشتن را سرزنش نمى كنيد؟
نمایش منبع
امام على عليه السلام : چونان كسى مباش ··· كه در آنچه گمان مى برد ، نفْسش بر او چيره مى آيد و در آنچه يقين دارد ، بر نفْس خود چيره نمى شود .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : زنهار كه نفْست در آنچه گمان مى برى بر تو چيره آيد و تو در آنچه يقين دارى بر او چيره نشوى ؛ زيرا اين كار از بزرگترين بديهاست .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : گمان بد نسبت به يكديگر را دور افكنيد ؛ زيرا خداوند عزّ و جلّ از اين امر نهى فرموده است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در حكم استاندارى مصر به مالك اشتر ـ نوشت : همانا بخل و ستم و آزمندى خصلتهاى گوناگونى هستند كه بد گمانى به خدا فراهم آورنده آنهاست و در نهاد مردمان بد كردار نهفته اند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ نيز در همان نامه ـ نوشت : همانا بخل و ترس و آزمندى خويهاى متعددى هستند كه در بد گمانى به خدا ريشه دارند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بدگمان ، دين ندارد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : ايمان ، با بد گمانى سازگار نيست .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بد گمانى، كارها را تباه مى كند و باعث روى آوردن به انواع بديها مى شود .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بد گمانى به كسى كه خيانت نمى كند ، از پَستى است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بد گمانى به نيكوكار، بدترين گناه و زشت ترين ستم است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : از بد گمانى بپرهيز ؛ زيرا بد گمانى عبادت را تباه مى كند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بدترين مردم كسى است كه به سبب بدگمانى به هيچ كس اعتماد نمى كند و ديگران نيز به سبب بد كرداريش به او اعتماد نمى كنند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : قضاوتى كه با تكيه بر گمان باشد ، عادلانه نيست .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام على عليه ‏السلام :

فَتَزَوَّدُوا فِى اَيّامِ الْفَناءِ لاَِيّامِ الْبَقاءِ

مردم ! در روزهاى فناپذير، براى روزگار جاودان، توشه برگيريد

نهج البلاغه : خ 157، ص 462

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454