کتابخانه احادیث شیعه

ثمره عبرت گرفتن

امام على عليه السلام : عبرت گرفتن، مصونيت [از گناه و خطا] به بار مى آورد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : عبرت بگير تا [از گناه و لغزش ]باز ايستى.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هركه تأمل كند عبرت گيرد، هر كه عبرت گيرد حذر كند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : عبرت گرفتن مداوم به بصيرت مى انجامد و باز ايستادن [از گناه و خطا] را نتيجه مى دهد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : فكر و انديشه ندارد كسى كه عبرت نگيرد و عبرت نگرفته است كسى كه [از خطا ]باز نايستد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : رحمت خدا بر آن انسانى باد كه بينديشد و عبرت گيرد ، و عبرت گيرد و بينا شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : در هر عبرت گرفتنى، بينا شدنى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه با خِردِ خود عبرت گيرد ، روشن بين شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هركه زياد عبرت گيرد، كمتر بلغزد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : عبرت گير ، تا قانع شوى.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه از دگرگونيها[ى زمانه ]عبرت گيرد، به سازگارى روزگار اعتماد نكند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه خردمند باشد، از ديروز خود عبرت گيرد و هشيار و آماده شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هركه كارها را بسنجد، بر مصداقهاى آنها آگاه شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هركه از دگرگونيهاى دنيا عبرت گيرد، طمعهاى او كاهش پذيرد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كسى كه حكمت بر او آشكار شود، عبرت را شناسد و هركه عبرت را شناسد گويى با گذشتگان بوده است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كسى كه به كيفرهايى كه بر سر پيشينيان آمده است با ديده عبرت بنگرد، پرهيزگارى ، او را از فرو افتادن در شبهات باز دارد.
نمایش منبع
مصباح الشريعه ـ در آنچه به امام صادق عليه السلام نسبت داده است ـ : پيامبر خدا صلى الله عليه و آله فرمود: عبرت گيرنده از دنيا، زندگيش در آن همانند زندگى كسى است كه دنيا را در خواب مى بيند و آن را لمس نمى كند؛ او، به سبب زشت ديدن رفتار فريب خوردگانِ دنيا، محبّت آنچه را كه حسابرسى و كيفر دارد (مال حلال و حرام دنيا) از دل و جان خود مى زدايد.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام على عليه‏ السلام: :

النَّظيفُ مِنَ الثِّيابِ يُذهِبُ الهَمَّ و الحُزنَ؛

لباس پاكيزه اندوه را مى‏ زدايد.

كافى : ج 6 ، ص 444

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3462