عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

پرهيز از سخن چينى

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : از سخن چينى بپرهيزيد.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : از عَضْهَ بپرهيزيد، [يعنى ]از سخن چينى و خبر كشى ميان مردم .

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ به اصحاب خود ـ فرمود : آيا به شما خبر ندهم كه عَضْهَ چيست؟ آن، سخن چينى و خبر كشى ميان مردم است.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : براى يكديگر سخن چينى و خبر كشى نكنيد .

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : از غيبت و سخن چينى حذر كنيد؛ زيرا غيبت مُفطر است و سخن چينى موجب عذاب قبر مى شود.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : چيزى نمانده كه سخن چينى، جادوگرى باشد .

پرینت احادیث

امام جواد عليه السلام ـ به نقل از پدرانش ـ : پيامبر خدا صلى الله عليه و آله فرمود : شبى كه مرا به معراج بردند زنى را ديدم كه سرش سر خوك بود و بدنش بدن الاغ و گرفتار هزار هزار نوع عذاب بود. سؤال شد: او چه كرده بود؟ فرمود : او سخن چين و دروغ پرداز بود.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : ديشب دو مرد نزد من آمدند و مرا بغل كردند و با خود بردند تا آنكه به مردى رسيدند كه در دستش چنگكى بود و آن را در دهان مردى مى كرد و دهانش را تا ته آرواره هايش مى شكافت و اين كار را مرتب انجام مى داد، پرسيدم : اين كيست؟ [يكى از آنها ]گفت : اينان كسانى هستند كه سخن چينى مى كنند.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : كسى كه سخن مى برد، او همان خبر كش است.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هيچ سخن چينى (هيچ خبر كشى) به بهشت نمى رود.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : سخن چينى و كينه توزى در آتش اند و اين دو در دل هيچ مسلمانى جمع نمى شوند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : پيامبر خدا صلى الله عليه و آله به اصحابش فرمود : آيا شما را از بدترين افرادتان آگاه نكنم؟ عرض كردند : چرا اى رسول خدا، فرمود : كسانى كه سخن چينى مى كنند، آنان كه ميان دوستان جدايى مى افكنند، كسانى كه براى افراد پاك و بى گناه عيب مى تراشند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : از سخن چينى پرهيز، كه آن تخم كينه مى افشاند و از خدا و مردم دور مى گرداند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : از سخن چينى ها بپرهيزيد كه آنها كينه ها بر جاى مى گذارند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : گفته هاى هيچ سخن چينى را زود باور مكن، اگر چه در لباس خير خواهان باشد.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : از سخن چينى بپرهيز، كه آن در دل هاى مردان تخم كينه و دشمنى مى افشاند.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام ـ در نامه خود به نجاشى، فرماندار اهواز ـ نوشت : از سعايت كنندگان و سخن چينان بپرهيز و مواظب باش فردى از آنها تو را نلغزاند و مبادا خداوند روزى يا شبى تو را ببيند كه از اين جماعت اظهار نظرى و دخالتى را بپذيرى كه در اين صورت خداوند بر تو خشم مى گيرد و پرده ات را مى درد (رسوا و بى آبرويت مى كند).

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : از بزرگترين جادو، سخن چينى است، [زيرا ]با سخن چينى ميان دوستان جدايى افكنده مى شود، ياران يكدل را با هم دشمن مى كند، به واسطه آن خون ها ريخته مى شود، خانه ها ويران مى گردد و پرده ها دريده مى شود. آدم سخن چين بدترين كسى است كه روى زمين گام برمى دارد.

پرینت احادیث 

امام علی عليه ‏السلام :

جودُ الوُلاةِ بِفَيءِ المُسلِمينَ جَورٌ وخَترٌِ؛
بخشش كارگزاران از اموال مسلمانان، ظلم و خيانت است.

غرر الحكم : ح 4725

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3453