کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

احادیث حضرت عیسی علیه السلام245 حدیث

عيسى عليه السلام : به حق بگويمتان، اى دنيا پرستان، نه دنيا را دوست داريد و نه به آخرت اميد بسته ايد. اگر دنيا را دوست مى داشتيد، آن كارى را كه به واسطه آن به دنيا رسيده ايد گرامى مى داشتيد و اگر آخرت را مى خواستيد، كردار كسى را داشتيد كه بدان اميد بسته است.
عيسى عليه السلام : به حق بگويمتان، اى بندگان دنيا، هر يك از شما ديگرى را به صرف گمان دشمن مى دارد، ولى با وجود يقين [به بدى خويش ]از خود نفرت به دل نمى گيرد. به حق بگويمتان: هر يك از شما هرگاه عيبى از او گفته شود گر چه حقيقت داشته باشد، عصبانى مى شود و هرگاه ستايش بى جا از او كنند، شاد مى شود.
عيسى عليه السلام : به حق بگويمتان، راستى كه ارواح شياطين در هيچ چيز به اندازه ماندن در دل هاى شما عمر نكرده اند. خداوند در حقيقت دنيا را به شما داده است تا در آن براى آخرت كار كنيد ، آن را به شما نداده است تا شما را از آخرت باز دارد. آن را براى شما گسترده است فقط براى اينكه بدانيد به واسطه آن بر عبادت ياريتان كرده، نه اينكه براى خطا و گناه آن را يار شما ساخته است. شما را در دنيا به طاعت خود فرمان داده و در آن به نا فرمانى خويش فرمانتان نداده است. شما را به وسيله دنيا بر حلال كمك رسانده و حرام را در آن بر شما حلال نكرده است. آن را بر شما وسعت بخشيده، تا در آن به يكديگر رسيدگى كنيد و پيوند برقرار سازيد و برايتان وسعت نبخشيده است كه در آن از يكديگر بِبُريد.
عيسى عليه السلام : به حق بگويمتان، همه طالب مزدند، امّا تنها كسى به مزد رسد كه براى آن كار كند.
عيسى عليه السلام : به حق بگويمتان، درخت كامل نباشد، مگر با ميوه خوب و لذيذ، همچنين ديندارى كامل نشود، مگر با دورى كردن از حرام ها.
عيسى عليه السلام : به حـق بگويمتـان، زراعـت حاصلى ندهد، مگر با آب و خاك . همچنين ايمان حاصلى ندهد، مگر با علم و عمل.
عيسى عليه السلام : به حق بگويمتان، آب آتش را خاموش مى كند. همچنين بردبارى خشم را فرو مى نشاند.
عيسى عليه السلام : به حق بگويمتان، آب و آتش در يك ظرف با هم جمع نمى شوند. همچنين فهم و كوردلى در يك دل فراهم نمى آيند.
عيسى عليه السلام : به حق بگويمتان، هيچ بارانى بى ابر نمى شود. همچنين كردار خدا پسند جز با دل پاك عملى نيست.
عيسى عليه السلام : به حق بگويمتان ، خورشيد روشنى بخش هر چيزى است و حكمت و دانش روشنايى هر دلى است و پرهيزگارى سر هر حكمت است و حق و حقيقت دَرِ هر خوبى است و رحمت خدا دَرِ هر حقّ و حقيقتى است و كليدهاى آن دعا و زارى و عمل است،و در بدون كليد، چگونه باز شود؟!
حدیث روز

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:

زينَةُ الْحَـديثِ الصِّـدْقُ؛

زينت سُخن، راستگويى است.

من لايحضره الفقيه: ج4، ص402

احادیث معصومین

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 3838