حديث و آيات

عنه صلى الله عليه و آله : حَسِّنْ خُلقَكَ يُخَفِّفِ اللّه ُ حِسابَكَ . حديث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : اخلاقت را نيكوگردان خداوند حساب تو را سبك مى كند .