حديث و آيات

عنه صلى الله عليه و آله : لَو غُفِرَ لَكُم ما تَأتونَ إلى البَهائِم لَغُفِرَلَكُم كَثيرا . حديث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : اگر ستمى كه به حيوانات مى كنيد بر شما بخشيده شود، بسيارى از گناهان شما بخشوده شده است .