حديث و آيات

رسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله : خَيرُ الاُمورِ عَزائمُها ، وشَرُّ الاُمورِ مُحْدَثاتُها . حديث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بهترين كارها فرايض است، و بدترين كارها بدعتهاست .