حديث و آيات

عنه صلى الله عليه و آله : مُداراةُ النّاسِ نِصفُ الإيمانِ ، والرِّفقُ بِهِم نِصفُ العَيشِ . حديث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : مدارا كردن با مردم نصف ايمان است ونرمى و مهربانى كردن با آنان نصف زندگى است.