حديث و آيات

امام علي عليه السلام :اِمْحَضْ اَخاكَ النَّصيحَةَ حَسَنَةً كانَتْ اَوْ قَبيحَةً.حديث

براى برادر خود پند را خالص گردان خواه برايش خوش آيند باشد يا ناخوش آيند.