کتابخانه احادیث شیعه

چهل حدیث « دوستی »

مقدمه

صفحه اختصاصي حديث و آيات 0
«وَ يَوْمَ يَعَضُّ الظّالِمُ عَلى يَدَيْهِ يَقُولُ يا لَيْتَنِى اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبيلاً. ياوَيْلَتا لَمْ أ َتَّخِذْ فُلانا خَليلاً. لَقَدْ أَضَلَّنى عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِذْ جائَنِى وَ كانَ الشَّيْطانُ لِلاِْنْسانِ خَذُولاً»حديث
نمایش منبع

فصل اوّل

اهميت دوستى در اسلام

جايگاه دوست

رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمود: انسان بر دين دوستش خواهد بود، بنابراين هر يك از شما دقت كند كه با چه كسى دوست مى شود.
نمایش منبع

ناتوانترين انسان

امام على عليه السلام فرمود: ناتوانترين مردم كسى است كه از دوست گرفتن عاجز باشد و ناتوانتر از او كسى است كه دوستى را كه بدست آورده تباه سازد و از دست بدهد.
نمایش منبع

تجسّم دوستان

رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمود: بنگريد با چه كسى هم صحبت مى شويد؟ زيرا هيچ كس نيست كه مـرگش فرا رسد جز آنكه دوسـتانش در پيش خـدا در برابرش مجسّـم شوند، اگر از نيـكان باشند بدانها شـاد شـود، و اگر از بدان باشند به سرنوشت آنان دچار شود. هيچكس نمى ميرد جز اينكه هنگام مرگ من در نظر او مجسّم مى شوم.
نمایش منبع

با دوسـت محشور مى‏شود

پيامبر گرامى اسلام صلي الله عليه و آلهفرمود: انسان همراه كسى محشور مى شود كه او را دوست بدارد.
نمایش منبع

راهنماى عقل

على عليه السلام فرمود: دوست هركس راهنماى عقل اوست و سخن او دليل فضل او.
نمایش منبع

اهميّت دوست

امام اميرالمؤمنين عليه السلام فرمود: خير دنيا و آخرت در رازدارى و دوستى با نيكان جمع شده است، و شرّ و بدى در افشاى راز و دوستى با اشرار گردآمده است.
نمایش منبع

دوستـى با آل محمّد صلى‏الله‏عليه‏و‏آله

پيامبر گرامى اسلام عليه السلامفرمود: هركس با دوستى خاندان پيامبر بميرد شهيد مرده است.
نمایش منبع

فصل دوم

آيين دوستيابى

راه دوست يابى

اميرمؤمنان عليه السلام فرمود: دلهاى مردم، رمنده و وحشى است، كسى كه با آنها الفت پيدا كند، دلها به او روى مى آورند.
نمایش منبع

دوست شايسته

امام صادق صلي الله عليه و آله فرمود: (از دوستان تو) كسى كه سه بار بر تو خشمناك شود و درباره تو بد نگويد، او را بعنوان دوست خود انتخاب كن.
نمایش منبع

دوستى پايدار و ناپايدار

على عليه السلام فرمود: دوستى كسانى كه بخاطر خدا دوستند ادامه پيدا مى كند، چون عامل آن دوستى، دائمى است (ولى) دوستى برادرانى كه بخاطر دنيا دوست شده اند بريده مى شود، زيرا عوامل آن دوستى ها زود از بين مى رود.
نمایش منبع

دوستى با بزرگواران

پيامبر گرامى اسلام صلي الله عليه و آلهفرمود: خوشبخت ترين مردم كسى است كه با مردم بزرگوار دوستى و معاشرت كند.
نمایش منبع

فصل سوم

باچه‏كسانى‏دوست شويم؟

دوستان قديمى

امام صادق عليه السلام فرمود: بر تو باد دوستان ديرين و كهن كه آنها را آزموده اى و بپرهيز از هر رفيق تازه پيمان شكن كه به هيچ امان و عهد و پيمانى پاى بند نيست، و از مطمئن ترين افراد در پيش خود هم بر حذر باش و احتياط را رعايت كن.
نمایش منبع

دوستان برتر

امام على عليه السلام فرمود: برترين دوست و برادر تو كسى است كه در كار خير سبقت گيرد و تو را هم بسوى خير بكشاند، و تو را به نيكى فراخواند و يارى كند.
نمایش منبع

هم نشينـى با دانشمنـدان

حضرت لقمان عليه السلام به فرزندش فرمود: اى فرزندم با دانشمندان همنشينى كن و به آنان نزديك شو و با آنان همنشينى كن و آنان را در خانه هايشان زيارت كن شايد مانند آنها شوى، و با آنان باشى. و با شايستگان آنان نشست و برخاست كن چه بسا رحمت خدا بر آنان برسد و تو در ميان آنان باشى و به تو هم برسد.
نمایش منبع

محبوبترين دوست

امام صادق عليه السلام فرمود: محبوبترين برادرانم نزد من كسى است كه عيبهاى مـرا پيـش مـن هـديه آورد (و آنهـا را به من گوشـزد كند).
نمایش منبع

دوست شايسته

پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله فرمود: همنشين شايسته همانند عطرفروش است، اگر چيزى از عطرش به تو ندهد بوى عطرش بتو خواهد رسيد.
نمایش منبع

بهترين دوست

امام على عليه السلام فرمود: بهترين برادران تو كسى است كه با راستگويى خود تو را به راستگوئى دعوت كند و با اعمال نيك خود ترا به بهترين كارها فرا خواند.
نمایش منبع

بهترين همنشين

امام اميرالمؤمنين عليه السلامفرمود: بهترين دوست تو كسى است كه تو را شيفته آخرت كند، و نسبت به دنيا بى رغبت كند و تو را در فرمانبردارى از خدا كمك كند.
نمایش منبع

دوستى با خدا و رسول و عترت عليهم‏السلام

پيامبر گرامى اسلام صلي الله عليه و آله به مردم، در حاليكه دور او گرد آمده بودند فرمود: خدا را دوست بداريد بخاطر نعمتهائى كه بشما ارزانى داشته و مرا بخاطر خداوند دوست بداريد. و نزديكان مرا بخاطر من دوست بداريد.
نمایش منبع

فصل چهارم

با چه كسانى دوست نشويم؟

دوستهاى ناشايست

امام صادق عليه السلام فرمود: هر زمان امير مؤمنان عليه السلام به منبر مى رفت، مى فرمود: شايسته است مسلمان از رفاقت با سه نفر دورى كند: پرروى بى باك تبهكار، احمق و دروغگو.
نمایش منبع

دوستى‏هاى زيان‏بار

امام باقر عليه السلام فرمود: با چهار شخص معاشرت و دوستى نكن: احمق، بخيل، ترسو و دروغگو. زيرا شخص احمق مى خواهد بتو سود برساند ولى صدمه مى زند، و آدم بخيل و تنگ نظر از تو مى گيرد اما به تو پس نمى دهد، و ترسو از تو و پدر و مادرش فرار مى كند و دروغگو اگر راست بگويد كسى باور نمى كند.
نمایش منبع

دوست شايسته

امام صادق عليه السلام فرمود: ... بپرهيز از اينكه دوستى كنى با كسى كه براى طمع و ترس يا هواى نفس و خوردن و آشاميدن رو بتو مى آورد و در جستجوى دوستى با پرهيزگاران باش.
نمایش منبع

دوسـتان فـرصت طلب

على عليه السلام فرمود: بدترين دوستان كسانى اند كه هنگام آسايش پيوند دارند و هنگام گرفتارى جدا مى شوند.
نمایش منبع

دوسـت، معيار شناخت

رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمود: از همنشينى با دوست بــد بپرهيز، چون تـو بــا او شناخته مى شوى.
نمایش منبع

اثر دوستى با بدكاران

اميرالمؤمنين عليه السلام فرمود: هم نشينى با بدان مايه بدگمانى به خوبان است.
نمایش منبع

دوسـت بـد

از حضرت امير عليه السلام سئوال شد: كدام دوست بد است؟ فرمود: كسى كه معصيت خدا را براى تو زيبا جلوه دهد.
نمایش منبع

دوستان مرده دل

پيامبر گرامى اسلام صلي الله عليه و آلهفرمود: از همنشينى با مردگان بپرهيزيد. پرسيدند: يا رسول اللّه ! مردگان چه كسانى اند؟ فرمود: هر ثروتمندى كه ثروتش او را به سركشى وادارد.
نمایش منبع

فصل پنجم

آداب دوستى

شرايط دوستى

حضرت صادق عليه السلام فرمود: رفاقت و دوستى جز با شرايط آن تحقّق پيدا نمى كند، پس كسى كه همه يا بعضى از شرايط را داشت او را دوست به حساب آور. و كسى كه هيچيك از آن شرايط را نداشت او را دوست خود مشمار.
1 ـ ظاهر و باطن او نسبت بتو يكسان باشد.
2 ـ زيبائى تو را زيبائى خودش بحساب آورد وزشتى تو را زشتى خودش.
3 ـ رياست و مال برخوردش را با تو عوض نكند.
4 ـ آنچه از دستش بر مى آيد از تو دريغ نكند.
5 ـ (كه شامل همه اين امور مى شود اين است كه:) هنگام گرفتارى تو را رها نكند.
نمایش منبع

وظيـفه دوسـتى

امام صادق عليه السلام فرمود: كسى كه دوستش را در كار زشتى ببيند و با اينكه توانائى دارد، او را از آن باز ندارد، به او خيانت كرده است، و كسى از دوستى با نادان اجتناب نكند، ممكن است همانند او گردد.
نمایش منبع

پاداش دوستى شايسته

پيامبر گرامى اسلام صلي الله عليه و آلهفرمود: دو نفر با هم رفاقت و دوستى نكنند مگر آنكه هر يك از آندو كه با رفيق خود بهتر رفاقت كند، نزد خدا پاداشش بيشتر و محبوبتر خواهد بود.
نمایش منبع

دوستى جوانمردان

امام على عليه السلام فرمود: با شرافت ترين جوانمردى، خوب دوستى كردن است.
نمایش منبع

برخورد با دوست

اميرالمؤمنين عليه السلام فرمود: با دوستت مهربانى كن، اگر چه تو را نافرمانى كند و با او ارتباط برقرار كن اگر چه به تو جفا كند.
نمایش منبع

سرزنش دوست

حضرت على عليه السلام فرمود: دوست خود را بوسيله نيكى كردن به او سرزنش كن. و بدى او را بوسيله بخشش به او دفع كن.
نمایش منبع

بهترين همنشين

از پيامبر گرامى صلي الله عليه و آله سؤال شد كدام همنشين بهتر است؟ فرمود: كسى كه ديدن او شما را به ياد خدا اندازد، و گفتار او دانش شما را بيفزايد، و كردار او شما را به ياد آخرت اندازد.
نمایش منبع

اندازه دوستى

على عليه السلام فرمود: دوستان و برادران دينى را به اندازه تقوايشان دوست بدار.
نمایش منبع

اظهار دوستى

امام صادق عليه السلام فرمود: هرگاه كسى را دوست داشتى او را بدان آگاه ساز، زير اعلام محبّت، محبّت را ميان شما استوارتر مى سازد.
نمایش منبع

صفاى دوستى

پيامبر صلي الله عليه و آله فرمود: سه چيز دوستى مسلمانان را نسبت به هم صفا دهد: با دوست خود با خوشرويى برخورد كند، در مجالس براى او جا باز كند، و او را با نامى كه بيشتر آنرا دوست دارد صدا كند.
نمایش منبع

فصل ششم

حقوق دوستان

دوستى حقيقى

على عليه السلام فرمود: دوست انسان دوست واقعى نيست مگر اينكه در سختى، و پشت سر و بعد از مرگ، حقوق او را رعايت بنمايد.
نمایش منبع

حق دوستى

على عليه السلام فرمود: برادرت را پشت سرش چنان ياد كن كه دوست دارى او تو را ياد كند. و بپرهيز از آنچه دوست ندارد، و واگذار آنچه را كه دوست دارى او نسبت به تو واگذارد و ترك كند.
نمایش منبع

حق دوست

رسول خدا كه درود خدا بر او باد فرمود: وقتى يكى از شما با كسى دوست شد از نام او و پدرش و قبيله و منزلش بپرسد، چرا كه آن از حق لازم دوستى وصفاى برادرى است در غيراينصورت دوستى احمقانه خواهد بود.
نمایش منبع
حدیث روز

امام علی علیه السلام:

مِن كمالِ المَرءِ تَركُهُ ما لا يَجمُلُ بهِ؛

از كمال آدمى است كه آنچه را زيبنده او نيست فرو گذارد.

أعلام الدين، ص292

احادیث معصومین

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 3838