1211 ـ لزوم پرهيز از آنچه سوء ظن ديگران را برمى انگيزد

صفحه اختصاصي حديث و آيات الإمامُ عليٌّ عليه السلام : مَن وَقَّفَ نفسَهُ مَوقِفَ التُّهَمَهِ فلا يَلُومَنَّ مَن أساءَ بهِ الظَّنَّ . حديث

امام على عليه السلام : هر كه خود را در جايگاه تهمت و بد گمانى نهد ، هرگز نبايد كسى را كه به او گمان بد برده است سرزنش كند .

صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه عليه السلام : مَن دَخَلَ مَداخِلَ السَّوءِ اتُّهِمَ، مَنعَرَّضَ نَفسَهُ للتُّهَمَةِ فلا يَلُومَنَّ مَن أساءَ بهِ الظَّنَّ. حديث

امام على عليه السلام : هركه به جاهاى بد آمد و شد كند ، متهم مى شود و هر كه خود را در معرض تهمت قرار دهد ، هرگز نبايد كسى را كه به او گمان بد برده است ، سرزنش كند .

صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه عليه السلام : مُجالَسَةُ الأشرارِ تُورِثُ سُوءَ الظَّنِّ بِالأخيارِ . حديث

امام على عليه السلام : همنشينى با بدان ، بد گمانى به نيكان را در پى دارد .

صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه عليه السلام : أسوَأُ النَّاسِ حالاً مَن لَم يَثِقْ بَأحَدٍلِسُوءِ ظَنِّهِ، ولَم يَثِقْ بهِ أحَدٌ لِسُوءِ فِعلِهِ . حديث

امام على عليه السلام : آن كس حال و روزش از همه بدتر است كه به سبب بدگمانيش، به كسى اعتماد ندارد و به سبب بدكرداريش ديگران نيز به او اعتماد نمى كنند .

صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه عليه السلام : مَن لَم يَحسُنْ ظَنُّهُ استَوحَشَ مِن كُلِّ أحَدٍ . حديث

امام على عليه السلام : هر كه خوشبين نباشد ، از همگان گريزان باشد (با هيچ كس خو نگيرد) .