1281 ـ نهى از منّت گذارى

صفحه اختصاصي حديث و آيات الإمامُ عليٌّ عليه السلام : أحْيِ مَعروفَكَ بِإماتَتِهِ . حديث

امام على عليه السلام : با ميراندن (فراموش كردن) احسان خود، آن را زنده گردان.

صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه عليه السلام : إذا صُنِعَ إلَيكَ مَعروفٌ فَاذكُرْ ، إذا صَنَعتَ مَعروفا فَانْسَهُ . حديث

امام على عليه السلام : هر گاه به تو خوبى شد، آن راياد آورى كن و هر گاه تو خوبى كردى، آن را از ياد ببر.

صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه عليه السلام : مِلاكُ المَعروفِ تَركُ المَنِّ بِهِ . حديث

امام على عليه السلام : معيار خوبى كردن، منت ننهادن به آن است .ر. ك : صدقه باب 1117 .