1353 ـ گراميداشت دانشمند

صفحه اختصاصي حديث و آيات رسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله : مَنِ استَقبَلَ العُلَماءَ فقَدِ استَقبَلَني ،ومَن زارَ العُلَماءَ فقَد زارَني ، ومَن جالَسَ العُلَماءَ فقَد جالَسَني ، ومَن جالَسَني فَكأنَّما جالَسَ رَبّي . حديث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كه به استقبال دانشمندان رود، مرا استقبال كرده است و هركه به ديدار دانشمندان رود، مرا ديدار كرده است و هركه با دانشمندان نشيند، با من نشسته است و هر كه با من نشيند، چنان است كه با پرودگار من همنشينى كرده باشد.

صفحه اختصاصي حديث و آيات الإمامُ عليٌّ عليه السلام : إذا رَأيتَ عالِما فَكُن لَهُ خادِما. حديث

امام على عليه السلام : هر گاه دانشمندى را ديدى، خدمت او كن.

صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه عليه السلام : مَن وَقَّرَ عالِما فقَد وَقَّرَ رَبَّهُ . حديث

امام على عليه السلام : هر كه دانشمندى را احترام نهدخدا را احترام كرده است .