1415 ـ فريب نفس را خوردن

صفحه اختصاصي حديث و آيات الإمامُ عليٌّ عليه السلام : غَرَّكَ عِزُّكَ ، فَصارَ قُصارُ ذلكَ ذُلَّكَ ، فَاخشَ فاحِشَ فِعلِكَ، فَعَلَّكَ بهذا تُهدى . حديث

امام على عليه السلام : عزّتت، تو را فريفت و سرانجامآن خوارى تو باشد. پس، از كردار زشت خويش بترس، شايد بدين وسيله هدايت شوى.

صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه عليه السلام : مَن جَهِلَ اغتَرَّ بنفسِهِ ، وكانَ يَومُهُ شَرّامِن أمسِهِ . حديث

امام على عليه السلام : هر كه نادان باشد، فريب نفس خود را بخورد و امروزش بدتر از ديروزش باشد.