بدترين مردم

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بدترين مردم كسى است كه آخرتش را به دنيايش بفروشد و بدتر از او كسى است كه آخرت خود را براى دنياى ديگران بفروشد .

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : روز قيامت ، بدترين مردم در پيشگاه خدا ، كسانى هستند كه مردم از ترس گزندشان به آنها احترام بگذارند .

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بدترين مردم ، فاسقى است كه كتاب خدا را خوانده و در دين خدا عالم و فقيه شده سپس خود را در اختيار فردى فاجر مى گذارد كه چون سرخوش مى شود قرآن خواندن و گفت و گوى با او را وسيله شوخى و سرگرمى خويش قرار مى دهد . پس ، خداوند بر دل گوينده و شنونده مُهر مى زند .

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : روز قيامت بدترين مردم در پيشگاه خداوند عزّ و جلّ عالمى است كه از علمش سودى نبرد .

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ به معاذ ـ فرمود : آيا تو را از بدترين فرد مردم خبر ندهم؟ كسى كه تنها بخورد ، داد و دَهِش نكند ، تنها سفر كند، و بنده اش را بزند . آيا بدتر از اين را به تو نشناسانم؟ كسى كه مردم را دشمن دارد و مردم نيز او را دشمن دارند . آيا بدتر از اين را به تو معرفى نكنم؟ كسى كه بيم شرّش برود و به خيرش اميدى نرود . آيا تو را به بدتر از اين آگاه نكنم؟ كسى كه آخرت خود را براى دنياى ديگرى بفروشد . آيا بدتر از اين را به تو معرفى نكنم؟ كسى كه از راه دين، دنياطلبى كند .

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : در روز قيامت يكى از بدترين مردمان نزد خداوند عزّ و جلّ آدم دو روست .

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ در پاسخ به اين سؤال كه بدترينْ مردم چه كسانى هستند ـ فرمود : علما ، هر گاه كه فاسد شوند .

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : روز قيامت يكى از كسانى كه بدترين منزلت را در پيشگاه خداوند دارد، بنده اى است كه آخرت خود را براى دنياى ديگران از دست دهد .

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : يكى از بدترين بندگان خدا كسى است كه بر اثر بد زبانى، كسى رغبت به همنشينى با او نمى كند .

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بدترين مردان كسى است كه زود به خشم مى آيد و دير خشنود مى شود .

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : يكى از بدترين مردمان ، مردِ فاجر و گستاخى است كه كتاب خداوند متعال را مى خواند و از هيچ چيز آن پند نمى گيرد .

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بدترين مردمان كسانى هستند كه در كار خريد و فروش انسانند .

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بدترين افراد امّت من ناز پروردگانِ نعمت اند كه تنهايشان بر اثر [بهره مند دائم از] نعمت، فَربه شده است .

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بدترين مردم ، بدترين عالمان در ميان مردمند .

امام على عليه السلام : بدترين مردم نزد خدا ، پيشواى ستمگرى است كه گمراه و گمراه كننده باشد .

امام على عليه السلام : بدترين مردم كسى است كه مردم از ترس شرارت او ، از وى پرهيز كنند .

امام على عليه السلام : بدترين مردم كسى است كه به مردم ستم كند .

امام على عليه السلام : بدترين مردم كسى است كه با مردم دغلكارى كند .

امام على عليه السلام : بدترين مردم كسى است كه عذر نپذيرد ، و از خطا نگذرد .

امام على عليه السلام : بدترين مردم كسى است كه برايش مهم نباشد مردم او را بدكار بدانند .

امام على عليه السلام : بدترين مردم كسى است كه شكر نعمت نگزارد و حرمت ديگران را پاس ندارد .

امام على عليه السلام : بدترين مردمان كسى است كه از برادران [خود ]بدگويى كند و احسان (خوبى) را از ياد برد .

امام على عليه السلام : بدترين مردم كسى است كه به خيرش اميدى نرود و از شرّش ايمنى نباشد .

امام على عليه السلام : بدترين مردمان كسى است كه به امانتدارى پايبند نباشد و از خيانت پرهيز نكند .

امام على عليه السلام : بدترين مردم كسى است كه لغزش را نمى بخشد و عيب پوشى نمى كند .

امام على عليه السلام : بدترين مردم كسى است كه عليه مظلوم كمك مى كند .

امام على عليه السلام : بدترين مردم كسى است كه زره پستى پوشد و ستمكار را يارى رساند .

امام على عليه السلام : بدترين مردمان كسى است كه عيب جوى مردم باشد و عيبهاى خويش را نبيند .

امام على عليه السلام : بدترين مردم كسى است كه بدخواه مردم باشد .

امام على عليه السلام : بدترين مردم كسى است كه در كار پروردگارش، از مردم بترسد و در كار مردم، از پروردگارش نترسد .

امام على عليه السلام : بدترين مردم كسى است كه به سبب بدبينى، به هيچ كس اعتماد نكند و به سبب بد كرداريش، كسى به او اعتماد نورزد .

امام على عليه السلام : بدترين مردم كسى است كه خود را بهترين مردم پندارد .

امام على عليه السلام : بدترين مردم كسى است كه آرزويش دراز و كردارش بد باشد .

امام على عليه السلام : بدترين مردم كسى است كه پاداش خوبى را به بدى دهد .

امام صادق عليه السلام ـ به نقل از از پدرانش عليهم السلام ـ : پيامبر خدا صلى الله عليه و آله فرمود : بدترين مردم «مثلِّث» است . عرض شد : اى رسول خدا! «مثلِّث» كيست ؟ حضرت فرمود : كسى كه از برادر خود نزد حاكم سعايت مى كند و در نتيجه ، هم خودش، هم برادرش و هم حاكم را به ورطه هلاكت اندازد.

امام صادق عليه السلام به نقل از نياكان خود عليهم السلام : پيامبر خدا صلى الله عليه و آله فرمود : آيا شما را از بدترين افراد مردم خبر ندهم؟ عرض كردند : چرا ، اى رسول خدا . فرمود : كسى كه مردم را دشمن بدارد و مردم نيز او را دشمن بدارند . سپس فرمود : آيا بدتر از اين را به شما معرفى نكنم؟ عرض كردند : چرا ، اى رسول خدا ، فرمود : كسى كه از لغزشى در نمى گذرد و پوزشى را نمى پذيرد و گناهى را نمى بخشد . سپس فرمود : آيا شما را به بدتر از اين فرد آگاه نسازم؟ عرض كردند : چرا، اى رسول خدا . فرمود : كسى كه نه از شرّش ايمنى هست و نه به خيرش اميدى .

امام صادق عليه السلام : بدترين مردم، بازرگانان خيانت كارند .