کتابخانه احادیث شیعه

257 ـ بليغ ترين سخن

امام على عليه السلام : بليغ ترين سخن آن است كه مقصود را براحتى برساند و ايجاز نيكو داشته باشد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بهترين گفتار آن است كه به حسن ترتيب و نظم آراسته باشد و عالم و عامى آن را بفهمند.
نمایش منبع
حدیث روز

امام كاظم عليه ‏السلام : :

المَغبونُ مَن غُبِنَ عُمرُهُ ساعَةً؛

زيان كار كسى است كه ساعتى از عمرش را زيان كرده باشد.

نزهة الناظر و تنبيه الخاطر ، ص 123

چهل حدیث « گهرهای کاظمی » علیه السلام

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 611

تــعــداد اعــضــاء : 3490