کتابخانه احادیث شیعه

389 ـ نكوهش نادانى

امام على عليه السلام : نادانى، بدترين درد است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : نادانى مايه مرگ زندگان وجاودانى رنج و بدبختى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : نادانى، مايه تباهى همه چيزاست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : نادانى، ريشه همه بديهاست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آزمندى و سيرى ناپذيرى وبخل نتيجه نادانى است.
نمایش منبع
امام عسكرى عليه السلام : نادانى دشمن [انسان]است.
نمایش منبع
حدیث روز

امام كاظم عليه ‏السلام : :

المَغبونُ مَن غُبِنَ عُمرُهُ ساعَةً؛

زيان كار كسى است كه ساعتى از عمرش را زيان كرده باشد.

نزهة الناظر و تنبيه الخاطر ، ص 123

چهل حدیث « گهرهای کاظمی » علیه السلام

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 611

تــعــداد اعــضــاء : 3490