کتابخانه احادیث شیعه

473 ـ هر چيزى حدّ و مرزى دارد

امام باقر عليه السلام : خداوند تبارك و تعالى ...براى هر چيزى حدّ ومرزى قرار داده وبراى نشان دادن آن مرز ، نشانه اى گذاشته است و براى كسى كه از آن مرز فراتر رود، حدّ [مجازات] معيّن كرده است.
نمایش منبع
حدیث روز

امام كاظم عليه ‏السلام : :

المَغبونُ مَن غُبِنَ عُمرُهُ ساعَةً؛

زيان كار كسى است كه ساعتى از عمرش را زيان كرده باشد.

نزهة الناظر و تنبيه الخاطر ، ص 123

چهل حدیث « گهرهای کاظمی » علیه السلام

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 611

تــعــداد اعــضــاء : 3490