کتابخانه احادیث شیعه

565 ـ سرآمد حكمت

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : ترس از خدا، سرآمد حكمت است .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : همانا بهترين سخن، ذكر خداست و سرآمد حكمت، اطاعت از اوست .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : همانا مدارا كردن، سرآمد حكمت است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : ملازمت با حقّ و فرمانبرى از مُحقّ، سرآمد حكمت است .
نمایش منبع
حدیث روز

امام كاظم عليه ‏السلام : :

المَغبونُ مَن غُبِنَ عُمرُهُ ساعَةً؛

زيان كار كسى است كه ساعتى از عمرش را زيان كرده باشد.

نزهة الناظر و تنبيه الخاطر ، ص 123

چهل حدیث « گهرهای کاظمی » علیه السلام

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 611

تــعــداد اعــضــاء : 3490