کتابخانه احادیث شیعه

582 ـ صفات احمق

عيسى عليه السلام ـ در پاسخ به اين سؤال كه احمق كيست ؟ ـ فرمود : خود رأى خودپسند ، كسى كه هرچه فضيلت است از آن خود مى داند و براى ديگران، بر خود هيچ فضيلتى قائل نيست، همه حقوق را براى خود مى داند وهيچ حقّى براى ديگران بر خود قائل نيست. اين است آن احمقى كه چاره اى براى درمان او وجود ندارد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كسى كه عيبهاى ديگران را ببيند و آنها را زشت شمارد اما همان عيبها را در خود بپسندد، احمق واقعى است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : حماقت انسان، از اين راه شناخته مى شود كه در هنگام برخوردارى سرمست شود و در تنگدستى خود را بسيار خوار كند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : از نشانه هاى احمق اين است كه هر دم به رنگى در مى آيد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : سعى نكن هرچه مردم براى تو مى گويند ردّ كنى كه اين نشانه حماقت است.
نمایش منبع
حدیث روز

امام كاظم عليه ‏السلام : :

المَغبونُ مَن غُبِنَ عُمرُهُ ساعَةً؛

زيان كار كسى است كه ساعتى از عمرش را زيان كرده باشد.

نزهة الناظر و تنبيه الخاطر ، ص 123

چهل حدیث « گهرهای کاظمی » علیه السلام

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 611

تــعــداد اعــضــاء : 3490