کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

933 ـ كسانى كه نبايد به آنها راز سپرد

امام على عليه السلام : با نادان ، رازى كه طاقت كتمانش را ندارد ، در ميان مگذار .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هرگز راز خود را به كسى كه امانتدار نيست ، مسپار .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : رازت را تنها براى خودت نگه دار و آن را [حتّى] به شخصى پخته مسپار، كه ممكن است بلغزد، و به نادان هم مسپار كه خيانت مى كند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : راز خود را جز به كسى كه مورد اعتماد است مسپار .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كسى كه در نگه داشتن راز خود ناتوان باشد ، در حفظ راز ديگران توانا نباشد .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : چهار چيز بر باد مى رود : . . . و رازى كه به كسى سپارى كه استوارانديش نيست .
نمایش منبع
حدیث روز

امام كاظم عليه ‏السلام : :

المَغبونُ مَن غُبِنَ عُمرُهُ ساعَةً؛

زيان كار كسى است كه ساعتى از عمرش را زيان كرده باشد.

نزهة الناظر و تنبيه الخاطر ، ص 123

چهل حدیث « گهرهای کاظمی » علیه السلام

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 611

تــعــداد اعــضــاء : 3490