کتابخانه احادیث شیعه

شيوه مبارزه با نفْس

امام على عليه السلام :در راه طاعت خدا، با نفْس خود مبارزه كن همچون مبارزه دشمن با دشمنش، و با آن گلاويز شو همچون گلاويز شدن حريف با حريفش، زيرا نيرومندترين مردمان كسى است كه بر نفْس خويش چيره آيد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :با نفْس خود جهاد كن و از او حساب كِش، همچنان كه شريك از شريكش حساب مى كِشد ، و حقوق خداوند را از او مطالبه كن، همچنان كه طرف دعوا، حقوق خود را از ديگرى مطالبه مى كند.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام :نفْس خود را چون دشمنى دان كه با او مبارزه مى كنى و عاريه اى كه بايد برگردانى؛ زيرا تو طبيب نفْس خويش قرار داده شده اى، نشانه سلامت به تو شناسانده شده و درد و بيمارى برايت روشن گشته است و به دارو، راهنمايى شده اى. پس، در مبارزه با نفْس انديشه كن.
نمایش منبع
حدیث روز

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:

زينَةُ الْحَـديثِ الصِّـدْقُ؛

زينت سُخن، راستگويى است.

من لايحضره الفقيه: ج4، ص402

احادیث معصومین

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 3838