کتابخانه احادیث شیعه

26. مردم را بشناسيم

صفحه اختصاصي حديث و آيات كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِهِ؛ حديث
هر كس براساس شخصيت خود عمل مى كند.
1 پيامبر صلي الله عليه و آله: اَلنّاسُ رَجُلانِ: عالِمٌ وَ مُتَعَلِّمٌ وَ لا خَيْرَ فيما سِواهُما؛
مردم، دو گروهند: دانشمند و دانش اندوز و در غير اين دو، خيرى نيست. حديث
نمایش منبع
مردم را از دوستانشان بشناسيد، زيرا انسان با كسى رفاقت مى كند كه او را مى پسندد. حديث
نمایش منبع
مردم، كارهاى خير مى كنند، ولى پاداش آنان تنها به اندازه عقلشان عطا مى شود. حديث
نمایش منبع
مردم، همانند معدن ها مختلف اند و اصل و نسب در انسان بسيار مؤثر است و تربيتبد، همانند اصل و نسبِ بد است. حديث
نمایش منبع
آدمى زاده به آنچه كه از آن منع مى شود، حريص است. حديث
نمایش منبع
برخى از مردم كليد خير و قفل شرند و برخى كليد شر و قفل خيرند، پس خوشا بهسعادت كسى كه خداوند كليدهاى خير را در دست او قرار داده و بدا به حال كسى كهخداوند كليدهاى شر را به دست او سپرده است. حديث
نمایش منبع
مردم به امورى امر و نهى شده اند، ولى هر كس (در انجام دادن آنها) عذرى داشتهباشد، خداوند عذرش را مى پذيرد. حديث
نمایش منبع
مردم در دنيا دو گونه كار مى كنند: يكى تنها براى دنيا كار مى كند، تا جايى كه كار دنيااو را از آخرت باز مى دارد. او با اين كه خودش بى نياز است، نگران فقر بازماندگان خوداست و عمرش را در راه سودرسانى به ديگران فنا مى كند. ديگرى در دنيا براى آخرت كارمى كند و روزى دنيايى بدون تلاش برايش مى رسد و از بهره دنيوى و اخروى با همبرخوردار شده، هر دو دنيا را با هم دارد. در نتيجه در پيشگاه خداوند آبرومند است و هرحاجتى از خدا بخواهد، بر مى آورد. حديث
نمایش منبع
همانا خشنودى مردم را نتوان به دست آورد و جلو زبان هايشان را نتوان گرفت،چگونه در امان مانيد از چيزى (زبان مردم) كه پيامبران و فرستادگان و حجت هاىخدا عليهم السلام از آن در امان نماندند...؟ حديث
نمایش منبع
ناتوانان را براى من بيابيد؛ زيرا شما به بركت ناتوانان خود روزى داده و يارى مى شويد. حديث
نمایش منبع
مردم، همانند دندانه هاى شانه با هم برابرند و انسان با برادرش پر تعداد (و پرتوان) مى گردد. حديث
نمایش منبع
مردم برادرند، اما آن كه برادرى اش براى خدا نباشد، برادرى وى، دشمنى است. حديث
نمایش منبع
مردم، فرزندان دنيايند و كسى براى دوست داشتن مادرش سرزنش نمى شود. حديث
نمایش منبع
مردم، همانند درختانند كه آبشان يكى و ميوه هايشان گوناگون است. حديث
نمایش منبع
مردم با آنچه آشنا نيستند دشمنى مى ورزند. حديث
نمایش منبع
مردم، داراى عيب و نقص اند، مگر كسى كه خداوند او را حفظ كند. حديث
نمایش منبع
مردم تا زمانى كه متفاوتند در خيرند، و هرگاه يكسان گردند هلاك مى شوند. حديث
نمایش منبع
مردم همگى آزادند، ولى خداوند بعضى را سرپرست بعضى ديگر قرار داده است. حديث
نمایش منبع
مردم، به دولتمردان خود شبيه ترند تا به پدرانشان. حديث
نمایش منبع
مردم، به همانند خود بيشتر تمايل دارند. حديث
نمایش منبع
مردم در خوابند، چون بميرند بيدار مى شوند. حديث
نمایش منبع
مردم بر دو دسته اند: آن كه با مرگ آسوده شود و آن كه با مرگش ديگران آسوده شوند. حديث
نمایش منبع
مردم، هنگامى كه درستكار شوند، از عيب جويىِ يكديگر دست مى كِشند. حديث
نمایش منبع
مردم فرزند نيكى هاى خويش اند (بنگريد عملشان چيست نه پدرشان كيست). حديث
نمایش منبع
مردم دو دسته اند: گرفتار و سلامت؛ پس به گرفتاران ترحم نماييد و خدا را برسلامتى سپاس گوييد. حديث
نمایش منبع
مردم دو دسته اند: نيكوكارِ پرهيزكار و سنگ دل بدبخت. حديث
نمایش منبع
مردم به زمان خود شبيه ترند تا به پدران خود. حديث
نمایش منبع
مردم دو گروه اند: مؤمن و جاهل، مؤمن را آزار ندهيد و با جاهل، رفتار جاهلانهنكنيد؛ زيرا همانند او خواهيد بود. حديث
نمایش منبع
هرگاه درستكارى بر روزگار و مردمش حاكم شود و در چنين زمانى كسى به ديگرىبى آن كه گناهى از او آشكار شود، گمان بد ببرد، ظلم كرده است و هرگاه فساد بر روزگار ومردم آن حاكم شود و كسى به ديگرى خوشبين باشد، خود را فريب داده است. حديث
نمایش منبع
... مردم دو گروهند: يا هم دين تو هستند، يا هم نوع تو، كه از همه آنها خطاهايى سرمى زند، و به آنان حالات گوناگون رو مى آورد، و به عمد يا خطا دچار لغزش هايىمى گردند، پس از گذشت و بخشش خويش بهره شان ده، همانگونه كه دوست دارى تاخدا نيز از گذشت و بخشش خود، تو را بهره دهد... . حديث
نمایش منبع
به راستى كه مردم بنده دنيا هستند و دين لقلقه زبان آنهاست، تا جايى كه دين وسيلهزندگى آنهاست، دين دارند و چون در معرض امتحان قرار گيرند، دينداران كم مى شوند. حديث
نمایش منبع
در شگفتم از كسى كه بنده ها را با مال خود مى خرد، چرا با نيكى و احسان خويش،آزادها را نمى خرد تا مالك آنان شود؟! حديث
نمایش منبع
عبادت كنندگان خداوند سه گروهند: گروهى او را براى پاداش عبادت مى كنند، كهطمعكارانه است و اينان حريصند. گروهى او را از ترس جهنم عبادت مى كنند كه اينعبادت بردگان و از روى ترس است. ولى من خداوند را از روى محبت عبادت مى كنم كهچنين عبادتى مايه امنيت و آرامش و عبادت كريمان است. حديث
نمایش منبع
خدا را در زمين بندگانى است كه براى رفع نيازهاى مردم مى كوشند. اينان در روزقيامت در امان هستند. حديث
نمایش منبع
مردم چهار گروهند: جاهلى كه غرق در هوا و هوس و در معرض هلاكت است، عابدىكه تظاهر به تقوا مى كند و هر چه بيشتر عبادت مى نمايد، تكبرش بيشتر مى شود،عالمى كه مى خواهد پشت سرش حركت كنند و دوست دارد از او تعريف نمايند، وحق شناسِ حق پويى كه دوست دارد حق را به پادارد، اما يا ناتوان است و يا زير سلطه.چنين فردى بهترين نمونه روزگار و عاقل ترين مردم دوران است. حديث
نمایش منبع
مردم سه گروهند: دانشمند خداشناس، دانش جوى در راه رستگارى و فرومايگانىبى اراده و سرگردان كه هر دعوتى را اجابت مى كنند و به هر طرف كه باد بيايد به همانطرف مى روند، از نور دانش روشنايى نمى گيرند و به پايگاه محكمى پناه نمى برند. حديث
نمایش منبع
مردم چهار دسته اند: دسته اى از آنها اخلاق دارند، امّا بهره اى (از دنيا) ندارند.دسته اى بهره مندند، اما اخلاق ندارند. دسته اى نه بهره اى (از دنيا) و نه اخلاق دارند كهاينها بدترين مردم اند. و دسته اى كه هم اخلاق دارند و هم (از دنيا) بهره مندند كه اينان،بهترين مردم اند. حديث
نمایش منبع
در شگفتم از كسى كه بندگان را با ثروت خويش مى خرد تا رهايشان كند، چگونه باخوش اخلاقىِ خويش آزادگان را نمى خرد. حديث
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق علیه السلام:

مَن ساءَ خُلُقُهُ عَذَّبَ نَفسَهُ؛

هر كه بد اخلاق باشد، خود را شكنجه دهد.

گزیده تحف العقول، ح196

احادیث معصومین

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 3838