کتابخانه احادیث شیعه

حرف همزه

فروتنى بالا مى برد و خودْبزرگ بينى بر زمين مى زند .
نمایش منبع
پيروزى با دورانديشى و دورانديشى با تجربه به دست مى آيد .
نمایش منبع
دورانديش، بيدار است و غافل، در آغاز خواب .
نمایش منبع
دانش، نجاتت مى دهد و نادانى تباهت مى كند .
نمایش منبع
خودپسندى ، سرآغاز كم خِرَدى است .
نمایش منبع
برادر تو كسى است كه هنگام سختى با جان و مال به تو يارى رساند .
نمایش منبع
دورانديش، كسى است كه با زمانه اش مدارا كند .
نمایش منبع
منّت گذاشتن ، عمل نيك را تباه مى كند .
نمایش منبع
سبُك سرى بى خردى) زندگى را دشوار مى كند .
نمایش منبع
عبرت آموزى ، نتيجه بخشِ ايمنى [از گناه و خطا] است .
نمایش منبع
غيبت كردن ، نشانه انسان دوروست .
نمایش منبع
تباه كردن فرصت، موجب اندوه است .
نمایش منبع
بردبار، كسى است كه [لغزش هاى] برادرانش را بر تابد .
نمایش منبع
نيكوكار، كسى است كه كردارشْ گفتارش را تصديق مى كند .
نمایش منبع
اظهار پريشانى و بيچارگى ، فقر مى آورد .
نمایش منبع
بهترينِ ياران، كسى است كه در راه طاعت خدا يارى كند .
نمایش منبع
توانگرى و نادارى، گوهرها و ويژگى هاى مردان را آشكار مى كند .
نمایش منبع
صبورانه چشم داشتن به گشايش ، برترين عبادت است .
نمایش منبع
بخل ورزى به آنچه موجود است، بدگمانى به معبود است .
نمایش منبع
ناراستى كردن [با مردم] از خصلت هاى فرومايگان است .
نمایش منبع
شتاب در كار پيش از [بررسىِ] امكان انجام دادن آن ، موجب اندوه مى شود .
نمایش منبع
پيوسته پُر بودن شكم ، دردهاى گوناگون در پى دارد .
نمایش منبع
انديشيدن به نيكى ، [آدمى را] به عمل كردن به آن مى كشاند .
نمایش منبع
عاقبت انديشى پيش از شروع به كار، از پشيمانى ايمن مى سازد .
نمایش منبع
مؤمن ، آسان گير ، نرم خو ، سهل گير و مورد اعتماد است .
نمایش منبع
اعتماد كردن پيش از آزمودن ، خلاف دورانديشى است .
نمایش منبع
نيكى كردن به بدكار ، دشمن را به صلاح مى آورد .
نمایش منبع
تعلّل ورزيدن و منّت نهادن ، از [ارزش] احسان مى كاهد .
نمایش منبع
دعا كردن براى حاجتْ خواه ، يكى از دو صدقه است .
نمایش منبع
انصاف داشتن ، اختلاف را از ميان برمى دارد و الفت مى آورد .
نمایش منبع
صبر كردن بر اطاعت از خداوند، آسان تر از صبر كردن بر كيفر اوست .
نمایش منبع
دانشمند، كسى است كه از دانش، سيرى نپذيرد و به سيرى از آن نيز وانمود نكند .
نمایش منبع
كمال آدمى در سه چيز است : شكيبايى بر ناگوارى ها ، پارسايى در خواسته ها و برآوردنِ خواهشِ درخواست كننده .
نمایش منبع
عارف، كسى است كه خود را بشناسد و خويشتن را از هر چيزى كه [از راه راست] دورش مى كند و به هلاكتش مى اندازد ، آزاد و پاك گرداند .
نمایش منبع
كسانى كه براى خدا برادرى مى ورزند ، دوستى شان مى پايد؛ زيرا عامل آن دوستىْ پايدار است .
نمایش منبع
زيرك، كسى است كه امروزش از ديروزش بهتر باشد و زبان مردم را از نكوهش خويش دربند كشد .
نمایش منبع
برادران راستين در شادى ، زينت و در سختى ، ساز و سامان هم اند .
نمایش منبع
مردانگى در اين است كه مرد از آنچه او را بيالايد، دورى جويد و آنچه او را بيارايد، به دست آورد .
نمایش منبع
حسود ، نابودى نعمتِ كسى را كه به او رشك مى برد، براى خود نعمتى مى داند .
نمایش منبع
كسى كه جاهلانه دست به كارى مى زند ، به رهروى مى مانَد كه بى راهه مى رود. پس تلاشش در رفتن جز دورى از خواسته اش سودى ندارد .
نمایش منبع
گناه، درد است، آمرزشْ خواهى داروى آن است و تكرار نكردن ، درمانِ آن .
نمایش منبع
صبر دو گونه است : صبر بر آنچه ناخوشايندش مى دانى و صبر بر آنچه دوستش دارى .
نمایش منبع
دوست راستين، كسى است كه تو را در [برطرف كردن] عيب هايت پند دهد ، هنگام غيبتت هواى تو را داشته باشد و تو را بر خود ترجيح دهد .
نمایش منبع
دنيا دو روز است : روزى به سود تو و روزى به زيان تو . هرگاه به سود تو بود ، سركشى نكن و وقتى به زيان تو بود، شكيبايى پيشه كن .
نمایش منبع
دانش، برتر از ثروت است ؛ [زيرا] دانش تو را پاس مى دارد ، امّا ثروت را تو مى پايى .
نمایش منبع
درنگ كردن [در كارها] بهتر از شتاب كردن است، مگر در فرصت هاى نيكوكارى .
نمایش منبع
گريستن از ترس خدا، دل را نورانى مى كند و از بازگشت به گناه، ايمن مى دارد .
نمایش منبع
تندخويى، گونه اى از ديوانگى است ؛ زيرا تندخو پشيمان مى شود. اگر پشيمان نشود ، ديوانگى او استوار گشته است .
نمایش منبع
روزها، دفتر عمرهاى شماست ؛ آنها را با نيكوترين كردارهايتان جاويد سازيد .
نمایش منبع
بيدارى و آگاهى) در دين، نعمتى است بر آنكه روزى اش شده .
نمایش منبع
عبادت كننده بى دانش، مانند الاغ آسياست كه مى گردد، ولى از جايگاه خود، بيرون نمى رود .
نمایش منبع
بزرگوار، كسى است كه آبرويش را با مالش حفظ كند و فرومايه، كسى است كه مالش را با آبرويش حفظ كند .
نمایش منبع
نماز، پناهگاهى است در برابر حمله هاى شيطان .
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق علیه السلام:

طَلَبتُ فَراغَ القلبِ فوَجَدتُهُ في قِلَّةِ المالِ؛

آسايش دل را جستجو كردم و آن را در كمى مال و ثروت يافتم.

مستدرك الوسائل: ج12، ص174، ح13810


احادیث معصومین

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646