کتابخانه احادیث شیعه

حرف ك ـ ل

هر فردى ، به همانند خود گرايش دارد .
نمایش منبع
هر چيزى كه افشاى آن پسنديده نباشد ، امانت است ، اگر چه پنهان كردنش را درخواست نكرده باشند .
نمایش منبع
بسا كسى كه براى عمل كردن ، امروز و فردا مى كند تا آن گاه كه مرگ بر او هجوم آورد .
نمایش منبع
چگونه بسامان مى شود انديشه كسى كه هميشه سير است؟!
نمایش منبع
چگونه مى توان به عمرى شادمان شد كه لحظه ها از آن مى كاهند؟!
نمایش منبع
چگونه لذّت عبادت را در مى يابد، كسى كه از هوس باز نمى ايستد؟!
نمایش منبع
چگونه ديگرى را اصلاح مى كند، آن كه خود را اصلاح نكرده است؟!
نمایش منبع
چگونه ادّعاى دوستى خدا مى كند، كسى كه دوستى دنيا در قلبش جاى گرفته است ؟!
نمایش منبع
موى سپيد براى هشدار دادن ، بس است .
نمایش منبع
همين فضيلتْ آدمى را بس كه خود را ناقص شمارد .
نمایش منبع
اين زيركى براى آدمى بس كه كاستى هاى خود را بشناسد .
نمایش منبع
براى آگاهى از آنچه از دنيا مانده ، آنچه از دنيا گذشته ، بسنده است .
نمایش منبع
غفلت آدمى را همين بس كه همّتش را در آنچه به كارش نمى آيد ، صرف كند .
نمایش منبع
براى ادب كردن خود ، همين بس كه دورى كنى از آنچه آن را از ديگران خوش نمى دارى .
نمایش منبع
خشمِ بسيار ، صاحب خشم را خوار و عيب هاى او را آشكار مى كند .
نمایش منبع
به كارى مشغول باش كه از آن پرسيده خواهى شد .
نمایش منبع
هرگاه در پى چيزى هستى ، بلندْ همّت باش و آن گاه كه چيره شدى ، در پيروزى كريم باش .
نمایش منبع
بخيلِ رازهاى خود باش و رازى را كه به تو سپرده شده است ، افشا مكن كه افشاى راز ، خيانت است .
نمایش منبع
هر چه بر خزانه داران رازها افزوده شود ، رازها بيشتر ضايع شود .
نمایش منبع
از هر دست بدهى ، با همان دست پس مى گيرى .
نمایش منبع
آن گونه كه مى كارى ، مى دروى .
نمایش منبع
هر تنگنايى را راه برون شُدى است .
نمایش منبع
براى هر چيز زكاتى است و زكات خِرَد ، تحمّل نادانان است .
نمایش منبع
مؤمن را سه وقت است : وقتى كه با پروردگارش مناجات مى كند ، وقتى كه نفسش را به حساب مى كشد ، و وقتى كه با خود و لذّت هاى حلال و زيبا خلوت مى كند .
نمایش منبع
بايد مبغوض ترينِ مردم و دورترينِ آنها از تو كسى باشد كه بيش از همه از مردم عيب جويى مى كند .
نمایش منبع
به بهشت نخواهد رسيد ، جز كسى كه براى آن بكوشد .
نمایش منبع
گفتار سودى ندارد ، مگر آن كه با كردار همراه شود .
نمایش منبع
كمال را در نمى يابى تا آن گاه كه نقصان را پشت سر گذارى .
نمایش منبع
با بُريدن از خويشان ، افزايشى [در عمر و مال] نيست .
نمایش منبع
داورى كردن درباره فرد امين ، با ظنّ و گمان) ، عادلانه نيست .
نمایش منبع
برادر تو نيست آن كس كه نيازمند به مداراى با او باشى .
نمایش منبع
برادر تو نيست آن كس كه تو را به داورى بين تو و خودش نيازمند كند فرد سومى را به عنوان قاضى قرار دهد) .
نمایش منبع
عاقل را روا نيست جز اينكه در پىِ يكى از سه [ كار ] باشد : بهره برى براى روز قيامت ، بهبود وضع زندگى ، و لذّت حلال .
نمایش منبع
كسى كه با خوش گمانى به روزگارْ آرام گرفته ، پندهاى زمانه را در نمى يابد .
نمایش منبع
خردمندى را درنيافته ، آن كه شيفته بازيچه شده و به بيهودگى و شادخوارى حريص گشته است .
نمایش منبع
اگر از عمر تباه شده گذشته ات پند بگيرى ، عمر باقى مانده را پاس مى دارى .
نمایش منبع
اگر دنيا براى كسى باقى مى مانْد ، ديگر به دست آن كسى كه اكنون در دست اوست ، نمى رسيد .
نمایش منبع
بايد بر مَركب ميانه روى بنشينى و به سوى مقصد بالندگى ره بسپارى .
نمایش منبع
با كسى كه با تو درشتى مى كند ، نرم باش ، كه دور نيست او هم با تو نرم شود .
نمایش منبع
ديدار با اهل معرفت ، مايه آبادانى دل ها و بهره بردن از حكمت است .
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق علیه السلام:

طَلَبتُ فَراغَ القلبِ فوَجَدتُهُ في قِلَّةِ المالِ؛

آسايش دل را جستجو كردم و آن را در كمى مال و ثروت يافتم.

مستدرك الوسائل: ج12، ص174، ح13810


احادیث معصومین

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646