کتابخانه احادیث شیعه

حرف م ـ ن

هر كه انصاف ورزد ، با او انصاف ورزند .
نمایش منبع
هر كس به روشى نيكو درخواست كند ، خواسته اش برآورده مى شود .
نمایش منبع
هر كه تو را ستود ، سر از تنت ستانْد .
نمایش منبع
هر كس به جاهاى بد وارد شود ، بدنام مى شود .
نمایش منبع
هر كس خدا را فراموش كند ، خدا او را به خودْ فراموشى دچار مى كند .
نمایش منبع
هر كس خود را بدخو گردانَد ، خود را عذاب مى دهد .
نمایش منبع
هر كس شتاب كند ، لغزشش بسيار شود .
نمایش منبع
هر كه چيزى را دوست بدارد ، ياد آن وِرد زبانش مى شود .
نمایش منبع
هر كس از ترس فقر ، دست از بخشش فرو بندد ، به سوى فقر شتافته است .
نمایش منبع
هر كس در سرانجام كارها انديشه كند ، سالم مى مانَد .
نمایش منبع
هر كس جاى پاى خود را نشناسد ، مى لغزد .
نمایش منبع
هر كس اندرزت دهد ، به تو نيكى كرده است .
نمایش منبع
هر كس با هوس خود موافقت كند ، با بالندگى خود مخالفت كرده است .
نمایش منبع
هر كس به همسايگانش نيكى كند ، خادمانش زياد شوند .
نمایش منبع
هر كس تصميم خود را آشكار كند ، دورانديشى اش باطل شود .
نمایش منبع
آن كه با خود يك رنگ نباشد ، با ديگران نيز يك رنگ نيست .
نمایش منبع
كسى كه به دروغگويى شناخته شود ، سخن راستش نيز پذيرفته نمى شود .
نمایش منبع
هر كس تلاشش را به كار گيرد ، به خواسته اش مى رسد .
نمایش منبع
هر كس به تو گمان نيكو بُرد ، [با رفتار خود] گمانش را راست گردان .
نمایش منبع
اميد آن كس را كه به تو اميد بست ، نااميد مكن .
نمایش منبع
آن كه مى داند براى سخن گفتن خود بازخواست مى شود ، بايد سخن كوتاه كند .
نمایش منبع
هر كس با دانش خلوت كند ، هيچ خلوتى او را به وحشت نمى اندازد .
نمایش منبع
هركه با كتاب آرامش يابد ، هيچ آرامشْ بخشى را از دست نداده است .
نمایش منبع
هركه را توفيق دعا داده شود ، از پذيرش آن محروم نشود .
نمایش منبع
هر كس به دليل هر خطايى كه از دوستانش سر مى زند ، از آنان كناره گيرد ، دوستانش اندك مى شوند .
نمایش منبع
هر كس عيب تو را برايت آشكار كند ، همو دوستدار توست .
نمایش منبع
هر كس مردم را بشناسد ، به آنها اعتماد نمى كند .
نمایش منبع
هر كه در خردسالى بپرسد ، در بزرگْ سالى پاسخ مى دهد .
نمایش منبع
هر كس درِ خانه خدا را بكوبد ، به رويش گشوده مى شود .
نمایش منبع
هر كه از هوس خود پيروى كند ، آخرتش را به دنيايش فروخته است .
نمایش منبع
هر كس معاشرتش نيكو باشد ، برادرانش بسيار شوند .
نمایش منبع
هر كس بدون آگاهى از دانش [فقه] به تجارت بپردازد ، در ربا فرو مى رود .
نمایش منبع
هر كس آنچه را كه شايسته نيست بگويد ، آنچه را دوست ندارد مى شنود .
نمایش منبع
هر كه در رنج و زحمتِ پُرخورى افتد ، از دانايى و هوشيارى باز مى ماند .
نمایش منبع
هر كس با مردم مدارا كند ، از مكرشان در امان مى ماند .
نمایش منبع
هر كس ما اهل بيت عليهم السلام) را دوست دارد ، بايد چون ما عمل كند ، و جامه پارسايى بر تن كند .
نمایش منبع
هر كه جوينده چيزى باشد ، به آن يا به بخشى از آن ، دست مى يابد .
نمایش منبع
آن كه با نادانان همنشينى مى كند ، آماده بگو مگو سخن هاى بى پايه) باشد .
نمایش منبع
هر كس از نردبان همّت بالا رود ، مردمان او را بزرگ مى دارند .
نمایش منبع
هر كس پريشانْ حالى اش را براى مردم آشكار كند ، خودش را عذاب داده است .
نمایش منبع
هر كس نادارى اش را آشكار كند ، ارزش خود را فرو كاسته است .
نمایش منبع
هر كس بسيار به گناهان بينديشد ، گناهان او را به سوى خود مى كشانند .
نمایش منبع
هر كه [از سَرِ خود بزرگ بينى] از پدر و مادرش روى گردانَد ، با رشد و كمال خويش مخالفت كرده است .
نمایش منبع
هر كس بر خود بخيل باشد ، بر ديگران بخيل تر است .
نمایش منبع
هر كس به بندگان [خدا] ستم كند ، خداوند دشمن اوست .
نمایش منبع
هر كس در پاسخ دادن شتاب كند ، پاسخ درست را در نمى يابد .
نمایش منبع
هر كه به حق عمل كند ، مردم به او روى مى آورند .
نمایش منبع
هر كس تو را به چيزى كه در تو نيست ، بستايد ، سزاوار است كه تو را به آنچه در تو نيست ، سرزنش كند .
نمایش منبع
هر كه داراى كرامتِ نفس است ، خود را با گناه خوار نمى كند .
نمایش منبع
هر كه از حفظ راز خود ناتوان باشد ، از حفظ راز ديگرى ناتوان تر است .
نمایش منبع
هر كس چشم انديشه اش را بيدار بدارد ، به اوج خواسته اش مى رسد .
نمایش منبع
هر كه در پى آگاهى از اسرار همسايه اش باشد ، پرده اش دريده مى شود .
نمایش منبع
هر كه در شب بسيار بخوابد ، كارهايى از او فوت مى شود كه در روز جبرانشان نمى كند .
نمایش منبع
هركس همّتش صرف چيزى شود كه وارد شكمش مى شود ، ارزشش به اندازه همان چيزى است كه از شكمش بيرون مى آيد .
نمایش منبع
هر كس كار آخرتش را سامان دهد ، خداوند ، كار دنيايش را سامان مى دهد .
نمایش منبع
هركس مالى را از حرام به دست آورد ، آن را در راه ناشايست خرج مى كند .
نمایش منبع
هركه دلش منزلگاه مهربانى نباشد ، هنگام نيازمندى كمتر به ديدارش مى آيند .
نمایش منبع
هر كه با خشم مردم جوياى خشنودى خدا باشد ، خداوند ، مردم نكوهشگر را ستاينده او مى كند .
نمایش منبع
هر كه در حال دارايى و نادارى ميانه روى كند ، با ناگوارى هاى روزگار آماده [ى روبه رو شدن] است .
نمایش منبع
آن كه به اسراف مى بالد ، با تهى دستى خُرد و خوار مى شود .
نمایش منبع
كسى كه [از ديگران] براى تو خبر مى آورد ، از تو [براى ديگران ]خبر مى برد .
نمایش منبع
هر كه به پدر و مادرش نيكى كند ، فرزندش به او نيكى مى كند .
نمایش منبع
هر كس در بسيارى از امور خود را به غفلت نزند و از آنها چشمپوشى نكند ، زندگى اش تيره مى شود .
نمایش منبع
هر كه آتش فتنه بر افروزد ، خود هيزم آن مى شود .
نمایش منبع
هر كه ادّعا كند به نهايت دانش رسيده است ، نهايت نادانى اش را آشكار كرده است .
نمایش منبع
از شرايط ايمان ، نشست و برخاستِ نيك با برادران داشتن است .
نمایش منبع
پذيرش عذر گنهكار ، از نيكوترين فضيلتهاست .
نمایش منبع
از جمله شرافتمندانه ترين كارهاى فرد كريم ، چشمپوشى از چيزهايى است كه مى داند .
نمایش منبع
از جمله نشانه هاى خوبى ، خوددارى از آزردن [مردم] است .
نمایش منبع
از نشانه هاى [پايدارى] دولت ، بيدارى براى حراست از امور است .
نمایش منبع
بخشندگى بدون اسراف و مردانگى بدون تباه كردن [و ايجاد نابسامانى ] نشانه ميانه روى است .
نمایش منبع
عزّت نيافت آن كه همسايه اش را خوار كرد .
نمایش منبع
هيچ آراسته اى به زيورى مانند طاعت خدا آراسته نشد .
نمایش منبع
چه بسيارند عبرت ها ، و چه اندك است عبرت گرفتن .
نمایش منبع
هيچ كس پرهيزكارى پيشه نكرد ، مگر اين كه خدا راه برون شدن از سختى ها را برايش آسان كرد .
نمایش منبع
[دوستى و] برادرى با هيچ چيزى به مانند يارى كردن با مال و جان ، محفوظ نمى مانَد .
نمایش منبع
دو دعوت با يكديگر مخالف نمى شوند ، مگر اينكه يكى از آن دو گمراهى است .
نمایش منبع
چه بسيارند برادران در هنگام [پُرى] كاسه [اقبال دنيا به آدمى] ، و چه اندك اند به هنگام پيشامدهاى روزگار !
نمایش منبع
هرگز كسى را براى افشاى رازم سرزنش نكردم ؛ چرا كه خود [در نگهدارى آن] از او نابردبارتر بودم .
نمایش منبع
ملاك [نيكى] كارها ، فرجام نيك آنهاست .
نمایش منبع
فاش كننده زشتى مانند انجام دهنده آن است .
نمایش منبع
[تحمّل] تلخى نااميدى بهتر از زارى كردن نزد مردم است .
نمایش منبع
نشست هاى بيهوده ، ايمان را تباه مى كند .
نمایش منبع
حكايت دنيا ، حكايت سايه توست : اگر بِايستى ، مى ايستد و اگر دنبالش كنى ، دور مى شود .
نمایش منبع
چه نيكو توشه اى است براى آن جهان ، نيكى كردن به بندگان .
نمایش منبع
نَفَس هاى آدمى ، قدم هاى اوست به سوى مرگ .
نمایش منبع
نعمتى كه سپاس گفته نشود ، مانند گناهى است كه بخشوده نشود .
نمایش منبع
رشته پيوند دين دو ويژگى است : انصاف داشتن با خود ، و با جان و مال به يارى برادران شتافتن .
نمایش منبع
خود را در جايى فروتر از منزلت خويش بنشان تا مردم تو را در جايى فراتر از منزلتت بنشانند .
نمایش منبع
دو رويىِ آدمى از ذلّتى است كه در خود مى يابد .
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق علیه السلام:

طَلَبتُ فَراغَ القلبِ فوَجَدتُهُ في قِلَّةِ المالِ؛

آسايش دل را جستجو كردم و آن را در كمى مال و ثروت يافتم.

مستدرك الوسائل: ج12، ص174، ح13810


احادیث معصومین

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646