کتابخانه احادیث شیعه

لا و حرف ى

بر آنچه از دست رفته است ، اندوه مخور .
نمایش منبع
بر آنچه شايسته اش نيستى ، طمع مدار .
نمایش منبع
به پيمان كسى كه دين ندارد ، اعتماد نكن .
نمایش منبع
سخنى كه از تكذيبش مى ترسى بر زبان مران .
نمایش منبع
بر كارى كه درستى آن بر تو معلوم نيست ، مصمّم نباش .
نمایش منبع
از آشكار كردن حق ، هنگامى كه براى آن اهلى يافتى ، خوددارى نكن .
نمایش منبع
نادان را سرزنش مكن كه دشمنت مى شود ؛ عاقل را سرزنش كن تا دوستت بدارد .
نمایش منبع
هيچ دشمنى را كوچك مشمار ، هر چند ناتوان باشد .
نمایش منبع
ضعيفان را از دادگرى خود ، نااميد مساز .
نمایش منبع
هيچ كار خيرى را از روى ريا انجام مده و از سَرِ شرم ، آن را وا مگذار .
نمایش منبع
از زمين خوردن كسى شاد مشو ، كه نمى دانى گردش روزگار براى تو چه در آستين دارد .
نمایش منبع
آبروى خود را هدف تير گفتار هر گوينده اى نساز .
نمایش منبع
با كسى به زشتى خطاب مكن ، كه زشتى پاسخ ، تو را ناخوشايند مى آيد .
نمایش منبع
اجابت دعايت را دير مپندار ، وقتى با گناه راه اجابت آن را فرو بسته اى .
نمایش منبع
هيچ بخيلى را به مشورت خود درنياور ، كه تو را از ميانه روى بازمى گردانَد و از فقر مى ترساند .
نمایش منبع
هيچ ترسويى را به مشورت مگير ، كه تو را از كار ناتوان مى كند و كارى را كه بزرگ نيست ، بر تو بزرگ مى نمايانَد .
نمایش منبع
با دروغگو مشورت مكن ، كه دروغگو سراب را مى ماند : دور را در نظرت نزديك و نزديك را در نظرت دور مى نمايانَد .
نمایش منبع
با هيچ آزمندى مشورت مكن ، كه بدى را بر تو آسان مى نمايد و حرص و ولَع را در نظرت مى آرايد .
نمایش منبع
بخشش به نيازمند را به فردا مينداز ؛ چه ، نمى دانى فردا براى تو و او چه پيش خواهد آمد .
نمایش منبع
هيچ رسم پسنديده اى را كه به آن عمل مى شود و رشته پيوند مردم و صلاح توده ها در آن است ، در هم نشكن .
نمایش منبع
با كسى كه بدى هاى تو را به خاطر مى سپارد و نيكى ها و بزرگوارى هاى تو را فراموش مى كند ، دوستى مكن .
نمایش منبع
آنچه را نمى دانى بر زبان مران تا در خبر دادن از آنچه مى دانى بر تو گمان بد نبرند .
نمایش منبع
با شكمبارگى هوشمندى به بار نمى آيد .
نمایش منبع
هيچ جهادى مانند جهاد با نفس نيست .
نمایش منبع
دين ندارد آن كه در توبه كردن ، امروز و فردا مى كند .
نمایش منبع
كسى را كه از دوستانش جدا شده است ،آسايشى نيست .
نمایش منبع
مؤمن ، سير سر بر بالين نمى نهد در حالى كه برادرش گرسنه است .
نمایش منبع
خردمند ، خود را از مشورتْ بى نياز نمى بيند .
نمایش منبع
در لذّتى كه نمى پايد ، خيرى نيست .
نمایش منبع
خيرى نيست در آن كه از دوستانش بى هيچ جرمى كناره مى گيرد .
نمایش منبع
كرامت هاى اخلاقى جز با پاك دامنى و از خودگذشتگى كامل نمى شوند .
نمایش منبع
حسود ، جز به مرگ يا از بين رفتن نعمتِ كسى كه بر او حسد مى ورزد ، خشنود نمى شود .
نمایش منبع
دوست ، دوست نيست ، مگر آ ن كه در غياب دوستش و گرفتارى و مرگ او حقّ دوستى را به جاى آورد .
نمایش منبع
هيچ مخلوقى با نافرمانى خالق ، فرمان برده نمى شود .
نمایش منبع
قومى را كه خود خيرخواه نيستند و خيرخواهان را هم دوست ندارند ، خيرى نباشد .
نمایش منبع
خيرى نيست در دوست و) برادرى كه مانند آنچه را براى خود واجب مى داند ، براى تو واجب نداند .
نمایش منبع
هيچ نعمتى گواراتر از امنيّت نيست .
نمایش منبع
راستگو با راستى اش به چيزى مى رسد كه دروغگو با چاره جويى به آن نمى رسد .
نمایش منبع
مرد ، نه با گفتار ، كه با كردارش آزموده مى شود .
نمایش منبع
راستگو"> با راست گويى اش سه چيز به دست مى آورد : به او نيك اعتماد كنند ، دوستى اش بر دل ها نشيند ، و از وى انديشه كنند .
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق علیه السلام:

طَلَبتُ فَراغَ القلبِ فوَجَدتُهُ في قِلَّةِ المالِ؛

آسايش دل را جستجو كردم و آن را در كمى مال و ثروت يافتم.

مستدرك الوسائل: ج12، ص174، ح13810


احادیث معصومین

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646