هدیه، زداینده کینه ها

• توجه • ♦ این تصویر به صورت هدیه ارائه شده و استفاده تجاری ممنوع می باشد.
♦ استفاده با ذکر منبع شایسته تر است.


تصویر حدیثی : هدیه، زداینده کینه ها
کلید واژه : کینه هدیه