امروز را غنیمت شمار

• توجه • ♦ این تصویر به صورت هدیه ارائه شده و استفاده تجاری ممنوع می باشد.
♦ استفاده با ذکر منبع شایسته تر است.


تصویر حدیثی : امروز را غنیمت شمار
کلید واژه : عمر غنیمت عمر