دوستی و دشمنی برای خدا

• توجه • ♦ این تصویر به صورت هدیه ارائه شده و استفاده تجاری ممنوع می باشد.
♦ استفاده با ذکر منبع شایسته تر است.


تصویر حدیثی : دوستی و دشمنی برای خدا
کلید واژه : ایمان بخشیدن دشمنی دوستی