همنشینی با صالحان

• توجه • ♦ این تصویر به صورت هدیه ارائه شده و استفاده تجاری ممنوع می باشد.
♦ استفاده با ذکر منبع شایسته تر است.


تصویر حدیثی : همنشینی با صالحان
کلید واژه : امام سجاد علیه السلام همنشینی همنشینی با صالحان