کتابخانه احادیث شیعه

فرمانبرى از خدا

إرشاد القلوب:لقمان به پسرش گفت: «اى پسرم! اگر تو بهشت را دوست مى دارى، پروردگارت نيز طاعت و فرمانبرى را دوست مى دارد. پس دوست بدار آنچه را كه خدا دوست مى دارد. و اگر تو از جهنّم بدت مى آيد، پروردگارت نيز از گناه بدش مى آيد. پس آنچه را كه خدا بد مى داند ، بد بدان تا تو را از آنچه بدت مى آيد ، نجات دهد».
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام ـ در بيان نصايح لقمان عليه السلام به پسرش ـ : هر كس خدا را اطاعت كند ، از او مى ترسد. و هر كس از خدا بترسد ، او را دوست مى دارد. و هر كس خدا را دوست بدارد ، از فرمانش پيروى مى كند. و هر كس از خدا پيروى كند ، بهشت و رضاى او را از آن خود مى سازد. و هر كس به دنبال رضاى الهى نباشد ، به آسانى ، خود را مشمول خشم الهى مى گرداند. از خشم خدا به خدا پناه مى بريم!
نمایش منبع
أعلام الدين :لقمان به پسرش سفارش كرد و گفت: « . . . به اندازه نيازت به خدا ، از او اطاعت كن و به اندازه شكيبايى ات بر عذابش، او را نافرمانى كن» .
نمایش منبع
إرشاد القلوب:لقمان به پسرش گفت: «اى پسرم! هر گاه خواستى خدا را نافرمانى كنى، جايى را سراغ بگير كه تو را در آن جا نبيند».
نمایش منبع
الاختصاص ـ به نقل از اَوزاعى ، درباره آنچه لقمان عليه السلام به پسرش گفت ـ : اى پسرم! چگونه ساكن خانه كسى مى شوى كه او را به خشم آورده اى؟! يا چگونه با كسى همسايگى مى كنى كه نافرمانى اش كرده اى ؟!
نمایش منبع
الاختصاص ـ به نقل از اَوزاعى، درباره آنچه لقمان عليه السلام به پسرش گفت ـ : اى پسرم! كيست كه خدا را پرستيد و خدا او را خوار ساخت؟! و كيست كه خدا را جُست ، ولى او را نيافت؟!
نمایش منبع
حدیث روز 

امام صادق عليه ‏السلام :

مَن سَرَّهُ أنْ يَكونَ مِن أصحابِ القائِمِ فَليَنتَظِر وَ لْيَعَمل بِالوَرَعِ

هر كس خوش دارد از ياران امام مهدى عليه‏ السلام باشد، بايد منتظر باشد و پارسايى پيشه كند

الغيبة ، نعمانى ، ص 200

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3462