عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

آنچه دوستان را بدان آزمايند

امام على عليه السلام : مردم ، جز با آزمودن ، شناخته نمى شوند . پس خانواده و فرزندانت را هنگام نبودت ، دوستت را هنگام مصيبتت ، خويشانت را به هنگام نادارى ات ، و دوستان و مدّعيان دوستى را به هنگام بيكارى ات ، بيازماى تا با آن ، منزلت خود را نزد آنان بدانى .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : به وقت از دست رفتن توانايى ، دوست از دشمنْ پديدار مى شود .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : دوست ، در سختى ، آزموده مى شود .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : براى آزمودن [دوستان] ، همين بس كه همراه شوى .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : مصاحبت كن ، تا [افراد را ]بيازمايى .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : به شش چيز ، خردهاى مردم سنجيده مى شود : مصاحبت ، داد و ستد ، حكمرانى ، بركنار كردن ، دارايى و ندارى .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام ـ در حكمت هاى منسوب به ايشان ـ : هرگاه خواستى با كسى دوستى كنى ، ببين دشمنش كيست .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام ـ در حكمت هاى منسوب به ايشان ـ : هرگاه خواستى با كسى دوستى كنى ، او را خشمگين كن . پس اگر در حال خشم نيز با انصاف با تو رفتار كرد ، [با او دوستى كن] و گرنه رهايش ساز .

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : به دوستى كسى اعتماد مكن ، تا آن كه او را سه بار به خشم آورى.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : بر كسى از سرِ شناخت ، عنوان دوست مگذار ، تا آن كه او را به سه چيز بيازمايى: او را به خشم آورى و ببينى كه آيا اين خشم، او را از حق به سوى باطل مى برد [يا نه]؛ و به نزد درهم و دينار (در امور مالى) ؛ و تا آن كه با او همسفر شوى.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : هركس سه بار بر تو خشمگين شد و درباره ات سخنى ناروا نگفت ، او را به دوستى بگير .

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : هرگاه دوستى داشتى و بعدها مقامى دولتى يافت و ديدى كه حتّى يك دهمِ دوستى پيش از كسب مقام خود را حفظ كرده است، پس دوست بدى نيست!

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : دوست ، به سه خصلتْ سنجيده مى شود. پس اگر از آنها سرافراز بيرون آمد ، دوستى است يكرنگ و باصفا ، و گرنه دوست دوران آسايش است ، نه سختى : اين كه از او مالى بخواهى، يا او را بر مالى امين گردانى ، و يا او را در كارى ناخوشايند ، شريك سازى.

پرینت احادیث 

رسول خدا صلی الله علیه و آله :

أقلُّ ما يكونُ في آخِرِ الزّمانِ أخٌ يُوثَقُ بهِ أو دِرْهَمٌ من حَلالٍ؛
كمياب‏ترين چيز در آخر الزمان برادرى قابل اعتماد، يا درهمى حلال است.

تحف العقول : ص54

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3454