کتابخانه احادیث شیعه

ج ـ حفظ دوستى كهن

رسول خدا صلي الله عليه و آله : خداوند متعال ، حفظ دوستىِ ديرين را دوست مى دارد .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : خداوند عز و جلپايبندى به برادرىِ ديرين را دوست مى دارد . پس بر آن ، مداومت كنيد .
نمایش منبع
داوود عليه السلام ـ به فرزندش سليمان عليه السلامـ : پسركم! برادر كهن را تا آن جا كه با تو صادق است ، با برادرىِ [تازه ]به دست آمده ، عوض مكن . حتّى اگر يك دشمن داشته باشى ، آن را كم مشمار و اگر هزار دوست داشته باشى ، آن را بسيار مشمار .
نمایش منبع
سليمان عليه السلام ـ به فرزندش ـ : پسركم ! دوست ديرين را نگه دار ، كه دوست تازه با او برابر نيست .
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در حكمت هاى منسوب به ايشان ـ : برادر كهن را تا هنگامى كه با تو صادق است ، با برادرىِ [تازه] به دست آمده ، عوض مكن ؛ زيرا اگر چنين كنى ، تغيير داده اى و اگر تغيير بدهى ، نعمت هاى خدا نيز بر ضدّ تو تغيير مى كنند . حديث
نمایش منبع
امام على عليه السلام : از هر چيز ، نُوَش را برگزين ؛ امّا از برادران ، قديمى ترينشان را .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بهترينِ هر چيزى ، نوِ آن است ؛ امّا بهترينِ برادران ، قديمى ترينشان است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : نشانه بزرگوارىِ آدمى ، گريستن او بر روزگار از دست رفته ، اشتياق به وطن و حفظ برادران ديرين است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هرگاه مصاحبتْ طولانى شود ، حرمت [دوستى] استوارتر مى گردد .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : دوست كُهَن و آزموده ات حديث را نگه دار و از هر دوست نو يافته كه پاسِ هيچ عهد و پيمان و امانتى را نگه نمى دارد ، بپرهيز و درباره خودت ، از مورد اعتمادترينِ مردمان نيز بهوش باش ؛ زيرا مردم ، دشمن نعمت اند .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : دوستى يك روزه ، رابطه است . دوستى يك ماهه ، خويشى است و دوستى يك ساله ، خويشاوندى پايدارى است كه هركس آن را بِبُرد ، خداوند ، [رشته عمر] او را به سر مى آورد .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : دوستى بيست ساله ، [نوعى ]خويشاوندى است .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام صادق عليه ‏السلام :

مَن سَرَّهُ أنْ يَكونَ مِن أصحابِ القائِمِ فَليَنتَظِر وَ لْيَعَمل بِالوَرَعِ

هر كس خوش دارد از ياران امام مهدى عليه‏ السلام باشد، بايد منتظر باشد و پارسايى پيشه كند

الغيبة ، نعمانى ، ص 200

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3462