عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

محبوب ترينِ مردم در نزد خدا

رسول خدا صلي الله عليه و آله : خلق ، نانخور خدايند ، از اين رو محبوب ترينِ خلق در نزد خدا ، كسى است كه به نانخوران خدا سودى برساند و خانواده اى را شادمان كند .

پرینت احادیث

صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه صلي الله عليه و آله : الخَلقُ عِيالُ حديث اللّه ِ ، فَأَحَبُّهُم إلَيهِ أنفَعُهُم لِعِيالِهِ . حديث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : خلق ، نانخور خدايند ، از اين رو محبوب ترينشان در نزد او ، سودمندترينشان نسبت به نانخوران اوست . حديث

پرینت احادیث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : محبوب ترين بندگان در نزد خداوند ، سودمندترينشان نسبت به بندگان و پايبندترينشان نسبت به گزاردن حقّش است ؛ كسانى كه خداوند ، كار نيك و انجام دادن آن را محبوبشان ساخته است .

پرینت احادیث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : خلق ، همه نانخور خدايند و محبوب ترينشان نزد او ، سودمندترينشان نسبت به خلقش و نيكوكارترينشان نسبت به خانواده خويش است .

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : نانخوران انسان ، بنديان اويند و محبوب ترينِ بندگان در نزد خداوند عز و جل ، نيكوكارترينشان نسبت به بنديان خويش است .

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : محبوب ترينِ بندگان خدا نزد خداى عز و جل ، كسى است كه خداوند ، كار نيك و انجام دادن آن را محبوبش ساخته است .

پرینت احادیث

المعجم الكبير ـ به نقل از ابن عمر ـ : مردى نزد پيامبر صلي الله عليه و آله آمد و گفت : اى پيامبر خدا ! كدام گروه از مردم ، نزد خدا محبوب ترند .
پيامبر خدا صلي الله عليه و آلهفرمود : «محبوب ترين مردم نزد خداى متعال ، سودمندترينشان براى مردم است» .

پرینت احادیث

امام سجّاد عليه السلام : محبوب ترين بندگانم نزد من ، شخص پرهيزگارِ جوينده پاداشِ بسيار ، ملازمِ عالمان ، پيرو بردباران و پذيرنده از حكيمان است .

پرینت احادیث

امام باقر عليه السلام : هيچ يك از نيازهاى كوچك خود را حقير مشماريد [و آنها را نيز از خدا بخواهيد] ؛ زيرا محبوب ترين مؤمنان در نزد خداوند متعال ، كسى است كه بيشتر از همه از او درخواست مى كند .

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : از پيامبر خدا صلي الله عليه و آلهپرسيدند : محبوب ترين مردم ، نزد خدا كيست ؟
فرمود : «سودمندترينِ مردم ، براى مردم است» .

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : خداوند عز و جلفرمود : «خلق ، نانخور من هستند ، از اين رو محبوب ترينشان نزد من ، مهربان ترينشان نسبت به آنان است و كسى كه بيشتر براى برآوردن نيازهايشان مى كوشد» .

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : از جمله آنچه خداوند عز و جل به موسى بن عمران عليه السلام وحى كرد ، آن بود : «اى موسى بن عمران ! هيچ آفريده اى محبوب تر از بنده مؤمنم نيافريدم . من او را به آنچه خيرش در آن است ، مبتلا مى كنم؛ بدانچه خيرش در آن است ، عافيت مى بخشم؛ براى خيرش آنچه را كه شرّ او در آن است ، از او دور مى كنم . من بدانچه بنده ام را به صلاح مى آورد ، داناترم . پس در برابر بلايم شكيبايى و براى نعمتم سپاسگزارى كند و به قضايم خشنود باشد ، تا چون بر طبق خشنودى من رفتار كند و از من فرمانبرى نمايد ، او را از زمره صدّيقان نزد خودم بنويسم» .

پرینت احادیث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : محبوب ترينِ مؤمنان در نزد خداوند متعال ، كسى است كه در راه فرمانبرى خدا بكوشد ، خيرخواه امّت پيامبرش باشد ، در عيب هايش بينديشد و آنها را اصلاح كند و بينا گردد ، خرد ورزد و عمل كند .

پرینت احادیث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : داوود عليه السلامدر گفتگوهايش با خداوند عز و جل گفت : پروردگارا ! كدام يك از بندگانت در نزدت محبوب تر است ، تا به سبب آن كه دوستش مى دارى، دوستش بدارم .
فرمود : «اى داوود! محبوب ترين بندگانم نزد من، شخصِ پاك دلِ پاك دست است كه نه به كسى گزندى مى رساند و نه سخن چينى مى كند ؛ كوه ها از جا كنده مى شوند ، امّا او استوار مى ماند؛ مرا دوست مى دارد و آن را كه مرا دوست مى دارد نيز دوست مى دارد و مرا محبوب بندگانم مى سازد» .

پرینت احادیث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : محبوب ترينِ شما در نزد خداوند متعال ، كسى است كه خوراكش كمتر و بدنش سبك تر باشد .

پرینت احادیث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : خداوند متعال مى فرمايد : «محبوب ترين بندگانم در نزد من ، كسانى هستند كه براى من با يكديگر دوستى مى كنند ، دل بسته مسجدهايند و سحرگاهان به استغفار ، مشغول اند . آنان هستند كه هرگاه بخواهم زمينيان را كيفرى دهم ، يادشان مى كنم و به سبب آنان ، كيفر را از زمينيانْ بازمى دارم» .

پرینت احادیث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : خداوند عز و جلمى فرمايد : «اى فرشتگانم ! به عزّت و جلالم سوگند ، هيچ آفريده اى در نزدم محبوب تر از كسانى كه به يگانگى من و اين كه جز من خدايى نيست ، اعتراف مى كنند ، نيافريدم. بر من حق است كه اهل يگانگى ام را با آتش نسوزانم» .

پرینت احادیث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : به نعمت پروردگارتان عز و جلاعتراف كنيد و از همه گناهانتان به سويش توبه نماييد كه خداوند ، بندگان سپاسگزارش را دوست دارد .

پرینت احادیث

المتحابّين في اللّه : پيامبر خدا صلي الله عليه و آله پرسيد : پروردگارا ! كدام بندگان در نزدت محبوب ترند ؟
فرمود : «كسانى كه به خاطر من با يكديگر دوستى مى كنند و چنان براى [شكسته شدن ]حرمت هايم خشمگين مى شوند كه پلنگ سركش ، خشمگين مى شود» .

پرینت احادیث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : محبوب ترينِ مردم در نزد خداوند در روز قيامت و نزديك ترين آنان به او ، پيشواى دادگر است .

پرینت احادیث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : محبوب ترينِ شما در نزد خداوند، نيك كردارترينِ شماست .

پرینت احادیث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : محبوب ترينِ بندگان در نزد خداوند متعال ، پرهيزگارانِ پنهان (ناشناخته)اند .

پرینت احادیث

حلية الأولياء ـ به نقل از وهب بن منبّه ـ : داوود عليه السلامگفت : پروردگارا ! كدام يك از بندگانت در نزدت محبوب تر است ؟
فرمود : «مؤمن خوش نماز» .
پرسيد : پروردگارا ! كدام يك از بندگانت را بيشتر دشمن مى دارى ؟
فرمود : «كافرِ خوش چهره ؛ اين يك ، كفر ورزيده است و آن يك ، سپاس گزارده است» .

پرینت احادیث

تفسير الطبرى ـ به نقل از ابن عباس ـ : موسى عليه السلاماز پروردگارش پرسيد و گفت : پروردگارا ! كدام يك از بندگانت نزدت محبوب تر است ؟
فرمود : «آن كه به ياد من است و فراموشم نمى كند».

پرینت احادیث

امام على عليه السلام ـ به كميل بن زياد ـ : اى كميل ! محبوب ترين چيزى كه بندگان ـ پس از اقرار به خدا و اوليايش ـ به درگاهش پيش مى آورند ، خويشتن دارى ، تحمّل و شكيبايى است .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام ـ در بيان صفت هاى پرهيزگاران ـ : اى بندگان خدا ! محبوب ترينِ بندگان نزد خداوند ، بنده اى است كه خداوند ، او را بر نفْس خود يارى داده است . پس اندوه را زيرپوش و ترس را بالاپوش خود قرار داده و در نتيجه ، چراغ هدايت ، در دلش درخشيده و براى ميزبانىِ روزى كه به سراغش مى آيد ، حديث خود را مهيّا ساخته است . پس دور را بر جان خود نزديك ، و سخت را آسان نموده است .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هركه خود را دشمن بدارد ، خداوند ، دوستش خواهد داشت .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خداوند متعال ، مؤمنِ داناىِ ژرف انديشِ پارساىِ فروتنِ آزرمگينِ دانشورِ خوش خوىِ ميانه روِ با انصاف را دوست دارد .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خداوند عز و جلپيشه ورِ درستكار را دوست دارد .

پرینت احادیث

امام سجاد عليه السلام ـ ضمن نيايش در اعتراف به قصور و تقصير ـ : در اين جايگاهم به سويت توبه مى كنم ؛ توبه كسى كه مى داند گذشت از گناه بزرگ ، بر تو دشوار و بزرگ نمى نمايد ... و اين كه محبوب ترينِ بندگانت نزدت ، كسى است كه گردنْ فرازى در برابر تو را واگذارد و پافشارى [بر گناه ]را رها كند و پايبند استغفار گردد .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : برترينِ خلق ، كسى است كه بيشتر از همه بر اساس حق ، داورى كند و محبوب ترينشان نزد خداى سبحان ، راستگوترينشان است .

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : محبوب ترينِ بندگان در نزد خداوند عز و جل كسى است كه در گفتارش راستگوست و مواظب نمازهاى خود و واجباتى است كه خداوند ، بر او واجب داشته و امانتدار است .

پرینت احادیث 

امام على عليه ‏السلام:

مَنْ أيْقَنَ أنّهُ يُفارِقُ الأحبابَ، ويَسكُنُ التُّرابَ، ويُواجِهُ الحِسابَ، ويَسْتَغْنِي عَمّا خَلَّفَ، ويَفْتَقِرُ إلى ما قَدَّمَ، كانَ حَرِيّا بِقِصَرِ الأملِ وطُولِ العَملِ؛
هر كه يقين كند كه از دوستان جدا خواهد شد و در دل خاك خواهد خفت و حساب و كتابى در پيش رو دارد و آنچه بر جاى مى‏ نهد به كارش نخواهد آمد و به آنچه پيش فرستاده نيازمند است، سزاوار است كه رشته آرزو را كوتاه و دامنه عمل را دراز گرداند.

بحار الأنوار : 73/167/31

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3338