کتابخانه احادیث شیعه

محبوب ترينِ مردم در نزد خدا

رسول خدا صلي الله عليه و آله : خلق ، نانخور خدايند ، از اين رو محبوب ترينِ خلق در نزد خدا ، كسى است كه به نانخوران خدا سودى برساند و خانواده اى را شادمان كند .
نمایش منبع
صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه صلي الله عليه و آله : الخَلقُ عِيالُ حديث اللّه ِ ، فَأَحَبُّهُم إلَيهِ أنفَعُهُم لِعِيالِهِ . حديث
رسول خدا صلي الله عليه و آله : خلق ، نانخور خدايند ، از اين رو محبوب ترينشان در نزد او ، سودمندترينشان نسبت به نانخوران اوست . حديث
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : محبوب ترين بندگان در نزد خداوند ، سودمندترينشان نسبت به بندگان و پايبندترينشان نسبت به گزاردن حقّش است ؛ كسانى كه خداوند ، كار نيك و انجام دادن آن را محبوبشان ساخته است .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : خلق ، همه نانخور خدايند و محبوب ترينشان نزد او ، سودمندترينشان نسبت به خلقش و نيكوكارترينشان نسبت به خانواده خويش است .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : نانخوران انسان ، بنديان اويند و محبوب ترينِ بندگان در نزد خداوند عز و جل ، نيكوكارترينشان نسبت به بنديان خويش است .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : محبوب ترينِ بندگان خدا نزد خداى عز و جل ، كسى است كه خداوند ، كار نيك و انجام دادن آن را محبوبش ساخته است .
نمایش منبع
المعجم الكبير ـ به نقل از ابن عمر ـ : مردى نزد پيامبر صلي الله عليه و آله آمد و گفت : اى پيامبر خدا ! كدام گروه از مردم ، نزد خدا محبوب ترند .
پيامبر خدا صلي الله عليه و آلهفرمود : «محبوب ترين مردم نزد خداى متعال ، سودمندترينشان براى مردم است» .
نمایش منبع
امام سجّاد عليه السلام : محبوب ترين بندگانم نزد من ، شخص پرهيزگارِ جوينده پاداشِ بسيار ، ملازمِ عالمان ، پيرو بردباران و پذيرنده از حكيمان است .
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام : هيچ يك از نيازهاى كوچك خود را حقير مشماريد [و آنها را نيز از خدا بخواهيد] ؛ زيرا محبوب ترين مؤمنان در نزد خداوند متعال ، كسى است كه بيشتر از همه از او درخواست مى كند .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : از پيامبر خدا صلي الله عليه و آلهپرسيدند : محبوب ترين مردم ، نزد خدا كيست ؟
فرمود : «سودمندترينِ مردم ، براى مردم است» .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : خداوند عز و جلفرمود : «خلق ، نانخور من هستند ، از اين رو محبوب ترينشان نزد من ، مهربان ترينشان نسبت به آنان است و كسى كه بيشتر براى برآوردن نيازهايشان مى كوشد» .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : از جمله آنچه خداوند عز و جل به موسى بن عمران عليه السلام وحى كرد ، آن بود : «اى موسى بن عمران ! هيچ آفريده اى محبوب تر از بنده مؤمنم نيافريدم . من او را به آنچه خيرش در آن است ، مبتلا مى كنم؛ بدانچه خيرش در آن است ، عافيت مى بخشم؛ براى خيرش آنچه را كه شرّ او در آن است ، از او دور مى كنم . من بدانچه بنده ام را به صلاح مى آورد ، داناترم . پس در برابر بلايم شكيبايى و براى نعمتم سپاسگزارى كند و به قضايم خشنود باشد ، تا چون بر طبق خشنودى من رفتار كند و از من فرمانبرى نمايد ، او را از زمره صدّيقان نزد خودم بنويسم» .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : محبوب ترينِ مؤمنان در نزد خداوند متعال ، كسى است كه در راه فرمانبرى خدا بكوشد ، خيرخواه امّت پيامبرش باشد ، در عيب هايش بينديشد و آنها را اصلاح كند و بينا گردد ، خرد ورزد و عمل كند .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : داوود عليه السلامدر گفتگوهايش با خداوند عز و جل گفت : پروردگارا ! كدام يك از بندگانت در نزدت محبوب تر است ، تا به سبب آن كه دوستش مى دارى، دوستش بدارم .
فرمود : «اى داوود! محبوب ترين بندگانم نزد من، شخصِ پاك دلِ پاك دست است كه نه به كسى گزندى مى رساند و نه سخن چينى مى كند ؛ كوه ها از جا كنده مى شوند ، امّا او استوار مى ماند؛ مرا دوست مى دارد و آن را كه مرا دوست مى دارد نيز دوست مى دارد و مرا محبوب بندگانم مى سازد» .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : محبوب ترينِ شما در نزد خداوند متعال ، كسى است كه خوراكش كمتر و بدنش سبك تر باشد .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : خداوند متعال مى فرمايد : «محبوب ترين بندگانم در نزد من ، كسانى هستند كه براى من با يكديگر دوستى مى كنند ، دل بسته مسجدهايند و سحرگاهان به استغفار ، مشغول اند . آنان هستند كه هرگاه بخواهم زمينيان را كيفرى دهم ، يادشان مى كنم و به سبب آنان ، كيفر را از زمينيانْ بازمى دارم» .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : خداوند عز و جلمى فرمايد : «اى فرشتگانم ! به عزّت و جلالم سوگند ، هيچ آفريده اى در نزدم محبوب تر از كسانى كه به يگانگى من و اين كه جز من خدايى نيست ، اعتراف مى كنند ، نيافريدم. بر من حق است كه اهل يگانگى ام را با آتش نسوزانم» .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : به نعمت پروردگارتان عز و جلاعتراف كنيد و از همه گناهانتان به سويش توبه نماييد كه خداوند ، بندگان سپاسگزارش را دوست دارد .
نمایش منبع
المتحابّين في اللّه : پيامبر خدا صلي الله عليه و آله پرسيد : پروردگارا ! كدام بندگان در نزدت محبوب ترند ؟
فرمود : «كسانى كه به خاطر من با يكديگر دوستى مى كنند و چنان براى [شكسته شدن ]حرمت هايم خشمگين مى شوند كه پلنگ سركش ، خشمگين مى شود» .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : محبوب ترينِ مردم در نزد خداوند در روز قيامت و نزديك ترين آنان به او ، پيشواى دادگر است .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : محبوب ترينِ شما در نزد خداوند، نيك كردارترينِ شماست .
نمایش منبع
رسول خدا صلي الله عليه و آله : محبوب ترينِ بندگان در نزد خداوند متعال ، پرهيزگارانِ پنهان (ناشناخته)اند .
نمایش منبع
حلية الأولياء ـ به نقل از وهب بن منبّه ـ : داوود عليه السلامگفت : پروردگارا ! كدام يك از بندگانت در نزدت محبوب تر است ؟
فرمود : «مؤمن خوش نماز» .
پرسيد : پروردگارا ! كدام يك از بندگانت را بيشتر دشمن مى دارى ؟
فرمود : «كافرِ خوش چهره ؛ اين يك ، كفر ورزيده است و آن يك ، سپاس گزارده است» .
نمایش منبع
تفسير الطبرى ـ به نقل از ابن عباس ـ : موسى عليه السلاماز پروردگارش پرسيد و گفت : پروردگارا ! كدام يك از بندگانت نزدت محبوب تر است ؟
فرمود : «آن كه به ياد من است و فراموشم نمى كند».
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ به كميل بن زياد ـ : اى كميل ! محبوب ترين چيزى كه بندگان ـ پس از اقرار به خدا و اوليايش ـ به درگاهش پيش مى آورند ، خويشتن دارى ، تحمّل و شكيبايى است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در بيان صفت هاى پرهيزگاران ـ : اى بندگان خدا ! محبوب ترينِ بندگان نزد خداوند ، بنده اى است كه خداوند ، او را بر نفْس خود يارى داده است . پس اندوه را زيرپوش و ترس را بالاپوش خود قرار داده و در نتيجه ، چراغ هدايت ، در دلش درخشيده و براى ميزبانىِ روزى كه به سراغش مى آيد ، حديث خود را مهيّا ساخته است . پس دور را بر جان خود نزديك ، و سخت را آسان نموده است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هركه خود را دشمن بدارد ، خداوند ، دوستش خواهد داشت .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خداوند متعال ، مؤمنِ داناىِ ژرف انديشِ پارساىِ فروتنِ آزرمگينِ دانشورِ خوش خوىِ ميانه روِ با انصاف را دوست دارد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خداوند عز و جلپيشه ورِ درستكار را دوست دارد .
نمایش منبع
امام سجاد عليه السلام ـ ضمن نيايش در اعتراف به قصور و تقصير ـ : در اين جايگاهم به سويت توبه مى كنم ؛ توبه كسى كه مى داند گذشت از گناه بزرگ ، بر تو دشوار و بزرگ نمى نمايد ... و اين كه محبوب ترينِ بندگانت نزدت ، كسى است كه گردنْ فرازى در برابر تو را واگذارد و پافشارى [بر گناه ]را رها كند و پايبند استغفار گردد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : برترينِ خلق ، كسى است كه بيشتر از همه بر اساس حق ، داورى كند و محبوب ترينشان نزد خداى سبحان ، راستگوترينشان است .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : محبوب ترينِ بندگان در نزد خداوند عز و جل كسى است كه در گفتارش راستگوست و مواظب نمازهاى خود و واجباتى است كه خداوند ، بر او واجب داشته و امانتدار است .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام صادق عليه‏ السلام : :

بَكَتِ السَّماءُ عَلَى الحُسَين أربَعينَ يَوما بالدَّم؛

آسمان چهل روز بر حسين عليه ‏السلام ، خون گريه كرد.

مناقب آل أبى طالب ، ج 3 ، ص 212

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3462