کتابخانه احادیث شیعه

انديشه قبل از اقدام

كـسـى كـه بـا بـيـنـايـى دلش مـى نـگـرد و بـا بـصـيـرت عـمـل مـى كـنـد، آغـاز كـارش ايـن اسـت كـه بـايـد بـدانـد آيـا عـمل او به ضرر اوست يا به نفع او؟ اگر به سود اوست ، حركت خود را ادامه بدهد و اگر به زيان اوست ، از حركت در مسيرى كه به زيان او مى انجامد، بازايستد.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام على علیه السلام: :

اِقبَل عُذرَ أخيكَ، فَإِن لَم يَكُن لَهُ عُذرٌ فَالتَمِس لَهُ عُذرا؛

عُذر برادرت را بپذير، و اگر عذرى ندارد، برايش عذر بتراش.

تحف العقول، ص 112

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465